Zateplenie hlavnej administratívnej budovy JUGO 250 – VŠC DUKLA

  Zadávateľ:
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
333.250,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
IČO: 00800520
Hutná 3, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Alexander Rumanovský
Telefón: +421 905291561
Email: rumanovskybb@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/71
Hlavná adresa(URL): https://www.dukla.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
vojenské športové centrum
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zateplenie hlavnej administratívnej budovy JUGO 250 – VŠC DUKLA
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác zateplenie administratívnej budovy JUGO 250 za účelom zníženia energetickej náročnosti stavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
333 250,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú: Banská Bystrica; parc. č CKN 2989/2 objekt JUGO 250
II.2.4) Opis obstarávania
Realizácia stavebných prác zateplenie administratívnej budovy JUGO 250 za účelom zníženia energetickej náročnosti stavby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
333 250,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verený obstarávateľ požaduje od uchádzačov zábezpeku v zmysle § 46 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Hodnota zábezpeky je 9 000 ,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch časti A.1.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") a v súlade s § 112 zákona o verejnom obstarávaní.
B.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
C.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
D.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady v celom rozsahu podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní okrem dokladu v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle §§ 39 a 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme ako aj Manuál je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO.
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html).
Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác: zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
C.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 opisom technického vybavenie, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
D.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 opisom technického vybavenie, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
E.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy

Splnenie podmienok účasti v bodoch A. až E. možno predbežne nahradiť v zmysle §§ 39 a 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme ako aj Manuál je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO.
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html).
Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pre bod A. : Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu a zmlúv (referencií) rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, pričom uchádzač musí predložiť aspoň 1 referenciu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, s rozpočtovým nákladom minimálne 300 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať stavebné práce na budovách na ktorých bola realizovaná rekonštrukcia podobnej technickej zložitosti ako je predmet zákazky. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.

Pre bod B.: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa platných noriem členského štátu EÚ na výkon činnosti - stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby. Uvedený doklad predloží uchádzač ako kópiu originálu a opatrí ju odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Zároveň uchádzač musí deklarovať v akom vzťahu bude odborne spôsobilá osoba k uchádzačovi pri výkone svojej činnosti na predmete zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie minimálne jednej odborne spôsobilej osoby.

Pre bod C.: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 9001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tieto certifikáty musia vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvedený dokument predložil ako originál resp. úradne overenú kópiu. Oblasť rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať stavebné práce.

Pre bod D.: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu systém manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, vydaných nezávislou inštitúciou, ktorými sa potvrdzuje splnenie noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvedený dokument predložil ako originál resp. úradne overenú kópiu. Oblasť rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať stavebné práce.

Pre bod E.: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač doložil potvrdenie, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem zabezpečenia znižovania znečisťovania životného prostredia. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvedený dokument predložil ako originál resp. úradne overenú kópiu. Oblasť rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať stavebné práce.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle § 42 ods. 12 zákona o VO :
-Verejný obstarávateľ požaduje k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom predložiť od úspešného uchádzača doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa čl. III..
-Realizačná kaucia v zmysle Zmluvy o dielo.
-Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
-Cenová špecifikácia prác a dodávok v elektronickom tvare vo formáte .xlsx
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 10:00
Miesto: VŠC DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO je v súlade s § 54 ods. 3 zákona o VO neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2021