Rekonštrukcia mosta M 6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy

  Zadávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
427.437,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2021 13:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
IČO: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Štark
Telefón: +421 557860045
Email: tomas.stark@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/8746
Hlavná adresa(URL): http://www.scksk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba financovaná formou príspevku vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia mosta M 6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy
Referenčné číslo: 2/ST/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M6860 (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou na ceste II/582, úprava priľahlých úsekov ciest, vyhotovenie geometrického plánu, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS a DVP (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa DDZ), zabezpečiť vypracovanie a schválenie povodňového plánu, osadenie DDZ a osadenie meteostanice a stožiaru s kamerovým dohľadom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
427 437,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
71320000-7
71355200-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mostný objekt M6860 sa nachádza v extraviláne v katastri obce Vinné. Situovaný je mimo zastavaného územia obce. Kumulatívne staničenie 6,009 km
II.2.4) Opis obstarávania
úprava prejazdu SDP dobudovanie na dĺžku 30,0m
osadenie dočasného dopravného značenia a presmerovanie dopravy pri znížení rýchlosti na 50km/hod.
frézovanie asfaltových vrstiev vozovky v navrhovanom rozsahu
vybúranie mostného zvršku a nosnej konštrukcie
odrezanie (diamantovou pílou) a odbúranie úložných prahov podpery a krajných opôr (vrátane záverného
múrika a prechodovej oblasti)
vybudovanie nových úložných prahov na podpere a oporách vrátane blokov pod ložiská
zriadenie ohrádzky pozdĺž drieku podpery a obetónovanie spodnej časti drieku
sanácia spodnej stavby
osadenie ložísk
osadenie prefabrikovaných nosníkov na ložiská (Pre zmenšenie nerovnomerného zaťaženia podpier je
potrebné postupovať tak, že v jednom poli je možné uložiť max. polovicu z nosníkov (v priečnom reze),
následne sa uložia nosníky v druhom poli a až po ich uložení sa doplní počet nosníkov v 1.poli)
vybudovanie priečnikov a spriahajúcej dosky
vybudovanie záverných múrikov a krídel
sypanie prechodovej oblasti a realizácia prechodových dosiek
osadenie mostných záverov
realizácia izolačného systému
vybudovanie ríms
realizácia vozovkových vrstiev na mostnom objekte aj cestnej komunikácii pred a za mostom, spevnenia za
krídlami
osadenie bezpečnostných zariadení a obnova vodorovného dopravného značenia
dokončovacie práce, zrušenie obchádzky a sprejazdnenie zrekonštruovaného úseku
osadenie stožiara s kamerovým dohľadom a meteostanice
Dĺžka premostenia: 22,96 m, voľná šírka: 9,6 m, kumulatívne staničenie 6,009 km, aktuálny STS: VI (veľmi zlý)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
427 437,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 160
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa
§ 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie602.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO: uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznamom preukáže: Objem realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 ( päť ) spätne od vyhlásenia verejného obstarávania. Minimálne jednu zákazku rovnakého alebo podobného charakteru s celkovým objemom prác za obdobie vo výške 800 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce na rekonštrukcii mostov a priľahlých komunikáciách.
Minimálna úroveň k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
a)Odborná spôsobilosť oprávnenej osoby stavbyvedúceho ( SV 22), ktorý musí disponovať osvedčením SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších právnych predpisov a podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pre výkon stavbyvedúceho, alebo doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.
b)Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby platnosti zmluvy (podpísané stavbyvedúcim).
Minimálna úroveň k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO:
Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom ( Príloha č. 6) spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných stavebných prác rozpísať v členení: druh prác, hodnota prác vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
Ak uchádzač nemá v úmysle využiť pri realizácií predmetu zákazky subdodávateľov, žiadame, aby túto skutočnosť vo svojej ponuke (príloha č. 6) vyznačil.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 13:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 14:00
Miesto: Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ostrovského 1, Košice.
Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:https://scksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/22.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 ZVO,
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na
3/4URL: https://scksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systémuERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a
vyššie, Chrome 35 a vyššie;Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť podľa § 114 ods. 1 ZVO vo väzbe na § 39 ZVO jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") alebo čestným vyhlásení. JED v zmysle § 39 ZVO, pričom z predloženého
dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované
JED-om. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE
VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 12 000,00 EUR. Bližšie informácie k spôsobu zloženia
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021