Stavebné práce – MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA

  Zadávateľ:
Mestské lesy v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
166.935,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestské lesy v Bratislave
IČO: 30808901
Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Christián Kraus
Telefón: +421 254789033
Fax: +421 254789035
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce – MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA
Referenčné číslo: 11:2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Stavebné práce MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.

Predmetom stavesných prác je:
stavba dreveného altánku so sedlovou strechou a príslušenstvom
spevnené plochy
krajinárske úpravy územia


Upozorňujeme záujemcov, že cyklostojany, niektoré herné, estetické a funkčné prvky z kovu a dreva a stromy nie sú predmetom tejto zákazky a budú realizované vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Všetky tieto položky sú ponechané vo Výkaz-Výmer, avšak zreteľne označené farebne a tieto nezahŕňať do ceny.

Navrhovaný pavilón v kombinacií s úpravami priľahlej lúky a sociálnym zázemím bude vytvárať vhodne podmienky pre usporiadanie rôznych spoločenských akcií v prírodnom prostredí, ako napríklad ochutnávky vína z lokálnych vinohradov, záhradne oslavy a podobne. Areál bude slúžiť ako voľne prístupna, oddychovo-rekreačná zóna nekomerčného charakteru s krátkodobým celoročným pobytom pre širokú verejnosť
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
166 935,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parc.č. 19180/2, 19180/3, 19180/4, 19180/5, katastrálne územie Bratislava Nove mesto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Stavebné práce MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.

Predmetom stavesných prác je:
stavba dreveného altánku so sedlovou strechou a príslušenstvom
spevnené plochy
krajinárske úpravy územia


Upozorňujeme záujemcov, že cyklostojany, niektoré herné, estetické a funkčné prvky z kovu a dreva a stromy nie sú predmetom tejto zákazky a budú realizované vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Všetky tieto položky sú ponechané vo Výkaz-Výmer, avšak zreteľne označené farebne a tieto nezahŕňať do ceny.

Navrhovaný pavilón v kombinacií s úpravami priľahlej lúky a sociálnym zázemím bude vytvárať vhodne podmienky pre usporiadanie rôznych spoločenských akcií v prírodnom prostredí, ako napríklad ochutnávky vína z lokálnych vinohradov, záhradne oslavy a podobne. Areál bude slúžiť ako voľne prístupna, oddychovo-rekreačná zóna nekomerčného charakteru s krátkodobým celoročným pobytom pre širokú verejnosť
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
166 935,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia Verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Upozornenie:
Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZoVO.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: BOD 1:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

BOD 2:
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do IS EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: BOD 1:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, pričom minimálne jedna zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku musí byť v minimálnom objeme 200 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za rovnaké alebo typovo podobné stavebné práce verejný obstarávateľ považuje stavebné práce na rekonštrukcií alebo modernizácií pozemnej stavby, ktorá je podľa Prílohy k vyhláške č. 323/2010 Z. z. KLASIFIKÁCIA STAVIEB zaradená nasledovne: typ 1, oddiel 11 a oddiel 12.

BOD 2:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby, ktorý bol v pozícií stavbyvedúci pri realizácii minimálne 2 projektov rovnakej alebo typovo podobnej stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku v súhrnnom objeme minimálne 200 000 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za rovnaké alebo typovo podobné stavebné práce verejný obstarávateľ považuje stavebné práce na rekonštrukcií alebo modernizácií pozemnej stavby, ktorá je podľa Prílohy k vyhláške č. 323/2010 Z. z. KLASIFIKÁCIA STAVIEB zaradená nasledovne: typ 1, oddiel 11 a oddiel 12.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I)profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie a účasť na realizácii minimálne 2 projektov rovnakej alebo typovo podobnej stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku v súhrnnom objeme minimálne 200 000 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene;
II)dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač/úspešní uchádzači najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska podľa Zmluvy o dielo
predložia verejnému obstarávateľovi:
Originál alebo overenú kópiu poistnej zmluvy pre
a)pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s
výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH, a
b)pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 09:10
Miesto: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 23.2.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 a § 152 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 14.
7. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED), alebo v súlade s § 114 ods. 1 čestné vyhlásenie.
8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021