Laboratórium pre virtuálnu realitu

  Zadávateľ:
Slovak Business Agency
  Predpokladaná hodnota:
207.550,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovak Business Agency
IČO: 30845301
Karadžičova 7773/2, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Adamek
Telefón: +421 220363100
Email: agency@sbagency.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8313
Hlavná adresa(URL): http://www.sbagency.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Laboratórium pre virtuálnu realitu
Referenčné číslo: 433202
II.1.2) Hlavný kód CPV
72260000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie laboratória virtuálnej reality (ďalej len "LVR") prevádzkovaného na jednotlivých vzájomne prepojených pracoviskách verejného obstarávateľa (Bratislava, Žilina, Košice), ktoré pozostáva z implementácie, inštalácie a konfigurácie softvérového riešenia a komponentov LVR do jedného, plne funkčného celku (Diela) vrátane dopravy na miesta určenia, odborných školení k LVR, poskytovania 24 - mesačnej SLA podpory a záručné servisu počas záručnej doby. Jednotlivé súčasti LVR budú používané aj ako súčasť prezentácie propagačných, výstavných a technologických podujatiach, konferenciách, workshopoch, summitoch, seminároch a pod.
Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, konkrétny osobitný postup alebo metódu poskytovania požadovaných
služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto osobitný výrobný postup alebo metódu poskytovania požadovaných služieb ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené služby určené. Pri osobitnom výrobnom postupe alebo metóde/postupe poskytovania požadovaných služieb konkrétnym technologickým postupom, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty technologického postupu v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
207 550,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
48100000-9
60000000-8
72250000-2
72251000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
SK031
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Regionálne pracoviská verejného obstarávateľa v krajských mestách SR, a to Bratislava, Žilina, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie laboratória virtuálnej reality (ďalej len "LVR") prevádzkovaného na jednotlivých vzájomne prepojených pracoviskách verejného obstarávateľa (Bratislava, Žilina, Košice), ktoré pozostáva z implementácie, inštalácie a konfigurácie softvérového riešenia a komponentov LVR do jedného, plne funkčného celku (Diela) vrátane dopravy na miesta určenia, odborných školení k LVR, poskytovania 24 - mesačnej SLA podpory a záručné servisu počas záručnej doby. Jednotlivé súčasti LVR budú používané aj ako súčasť prezentácie propagačných, výstavných a technologických podujatiach, konferenciách, workshopoch, summitoch, seminároch a pod.
LVR musí umožňovať:
-3D kreslenie vo virtuálnom priestore,
-3D modelovanie vo virtuálnom priestore,
-vytváranie inštruktážnych cvičení vo virtuálnej realite,
-vytváranie virtuálnych manuálov vo virtuálnej realite,
-vytváranie 3D modelov pre použitie v zábavnom priemysle (hry, vyučovacie aplikácie), výrobe (CNC, 3D tlačiarne, ...),
-vytváranie virtuálneho školiaceho prostredia na obsluhu priemyselných strojov (3D tlačiarne, CNC zariadenia,...),
-vkladanie vlastných 3D modelov,
-podpora 3D skenerov (Artec Spider, Matter and Form),
-exportovanie hotových 3D modelov do výrobných zariadení (3D tlačiareň, CNC, laser, ...),
-vytváranie 3D modelov (VR stavieb, VR prostredia) a ich následné umiestenie do locomotion aplikácie,
-demontáž/montáž do funkčného celku mimo regionálnych pracovísk verejného obstarávateľa v prípade, že jednotlivé súčasti LVR budú používané aj ako súčasť prezentácie propagačných, výstavných a technologických podujatiach, konferenciách, workshopoch, summitoch, seminároch a pod.
Ostatné súvisiace služby:
1. Zaškolenie personálu v počte min. 4 zamestnancov verejného obstarávateľa (oddelenia IT a Creative point) na každom pracovisku verejného obstarávateľa (Bratislava, Žilina, Košice) v minimálnom rozsahu 20 človekodní na každom pracovisku verejného obstarávateľa (Bratislava, Žilina, Košice), a to v minimálnom rozsahu:
-kompletné demontovanie komponentov LVR,
-kompletná inštalácia a následná kalibrácia komponentov LVR,
-inštalácia softvérovej časti LVR,
-nastavenie a kalibrácia softvérovej časti LVR,
-používanie a nastavenie aplikácií virtuálnej a rozšírenej reality,
-aktualizovanie SW časti VR Laboratória (Operačných systémov, aplikácií),
-aktualizovanie HW časti VR Laboratória (firmware zariadení, ovládače pre OS),
-podpora užívateľov obstarávateľa v rámci testovania diela
(ďalej aj ako "Školenia").
2. Post implementačná podpora (SLA) po dobu 24 mesiacov dostupná v čase od 8:00 do 16:00 hod. v pracovných dňoch (pondelok až piatok okrem dní pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
207 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 25
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Národný projekt NPC II BA kraj, kód ITMS2014+: 313041I861 a Národný projekt NPC v regiónoch, kód ITMS2014+: 313031I870 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
II.2.14) Doplňujúce informácie
Upresnenie bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody:
Vykonanie kompletného Diela najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
Súvisiacu podporu SLA úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ bude poskytovať verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi v období 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia Diela.
Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 112 ods. 4 písm. a) Zákona verejný obstarávateľ splnenie podmienok
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona.
2. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje verejný obstarávateľ doklad o oprávnení poskytovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Jej splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje verejný obstarávateľ preukázať, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Jej splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. f), resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je možné uplatniť postup podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona o verejnom obstarávaní nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu, technologickú a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať
predmet zákazky. Zoznam poskytnutých služieb má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s uskutočnením predmetu rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Minimálna úroveň štandardov je verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Konkrétny dôkazný prostriedok, ktorý sa na preukázanie odbornej spôsobilosti uchádzača vyžaduje, musí svojim obsahom potvrdiť požadované údaje o vzdelaní, odbornej praxi, resp. odbornej kvalifikácii. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky.
3. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je možné uplatniť postup podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uplatniť ustanovenie § 34 ods. 3 Zákona.
5. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod 1:
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie minimálne 2 (dvoch) zákaziek - poskytnutie služieb, t.j. vybudovanie a/alebo implementácia laboratória virtuálnej reality a/alebo platformy pre virtuálnu realitu.
Pre bod 2:
2.1. minimálne 1 (jeden) kvalifikovaný expert pre virtuálnu realitu, zodpovedný za oblasť odborného zamerania služieb definovaných v Opise predmetu zákazky: (i) minimálne 5 ročná odborná prax v oblasti implementácie a konfigurácie softvérových riešení; (ii) minimálne 2 (dve) praktické skúsenosti s vybudovaním a/alebo implementáciou laboratória virtuálnej reality a/alebo platformy pre virtuálnu realitu.
Kvalifikovaný expert musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a všetky vyššie uvedené podmienky, na základe ktorých je schopný garantovať zabezpečenie požadovaných služieb v zmysle predmetu zákazky. Naplnenie požadovaných minimálnych požiadaviek na kvalifikovaného experta uchádzač preukáže predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii, osobitne predložením profesijného životopisu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Zmluvy o dielo sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pri použití elektronickej aukcie sa postupuje v zmysle § 112 ods. 11 podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len systém EVO).
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.09.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.09.2021 09:30
Miesto: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto. Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie komisii.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk (§ 114 ods. 4 v spojitosti s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) Zákona.
6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 112 ods. 3 v spojitosti s § 46 Zákona vo výške 6 000 EUR, resp. ekvivalent v inej mene.
7. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že podpisom Zmluvy o dielo sa stáva súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
8. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že v prípade úspešnosti ponuky je uchádzač povinný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky osobami, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona, pokiaľ v Zmluve o dielo nie je uvedené inak.
9. Úspešný uchádzač má povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
10. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021