MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V TURNI NAD BODVOU

  Zadávateľ:
Obec Turňa nad Bodvou
  Predpokladaná hodnota:
156.663,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Turňa nad Bodvou
IČO: 00691313
Moldavská cesta 419/49, 04402 Turňa nad Bodvou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.turnanadbodvou.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V TURNI NAD BODVOU
Referenčné číslo: 2020/6/Turňa
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie ,,Materiálno technického vybavenia učební Základnej školy v Turni nad Bodvou" v rámci projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základnej škole v Turni nad Bodvou.
Predmet zákazky je kategorizovaný podľa štyroch (4) hlavných aktivít projektu a je rozdelený na štyri časti predmetu zákazky nasledovne:

1.DIDAKTICKÉ POMÔCKY - učebné pomôcky, zariadenia prístroje, vybavenie na vyučovanie vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky,
2.IKT - osobné počítače, zariadenia súvisiace s počítačmi vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky,
3.KNIŽNIČNÝ FOND - knihy pre školy, slovníky, mapy, hudobné a iné knihy vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky,
4.NÁBYTOK - vzdelávacie a spoločenské hry vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky.


Podrobná technická špecifikácia/technické údaje jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
156 663,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1.DIDAKTICKÉ POMÔCKY - učebné pomôcky, zariadenia prístroje, vybavenie na vyučovanie vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
39162100-6
39162110-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
sídlo verejného obstarávateľa - Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.
II.2.4) Opis obstarávania
1.UČEBNÉ POMÔCKY, ZARIADENIA PRÍSTROJE, VYBAVENIE NA VYUČOVANIE vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky, požadovaný rozsah je uvedený a podrobne špecifikovaný v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
110 685,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13
Časť: 2
II.2.1) Názov
2.IKT - osobné počítače, zariadenia súvisiace s počítačmi vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky,
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30230000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
sídlo verejného obstarávateľa - Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.
II.2.4) Opis obstarávania
OSOBNÉ POČÍTAČE, ZARIADENIA SÚVISIACE S POČÍTAČMI vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky. Rozsah a podrobnosti sú v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
30 023,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13
Časť: 3
II.2.1) Názov
3.KNIŽNIČNÝ FOND - knihy pre školy, slovníky, mapy, hudobné a iné knihy vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky,
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22111000-1
22114000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
sídlo verejného obstarávateľa - Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.
II.2.4) Opis obstarávania
KNIHY PRE ŠKOLY, SLOVNÍKY, MAPY, HUDOBNÉ A INÉ KNIHY vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky. Rozsah a podrobnosti sú v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
14 593,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13
Časť: 4
II.2.1) Názov
4.NÁBYTOK - vzdelávacie a spoločenské hry vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky.
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37524100-8
37530000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
sídlo verejného obstarávateľa - Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.
II.2.4) Opis obstarávania
VZDELÁVACIE A SPOLOČENSKÉ HRY vrátane služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia, inštalovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky. Rozsah a podrobnosti sú uvedené v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 361,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace - ak uchádzač nepredloží uvedený doklad, je povinný na účely preukázania podmienky poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 z.č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 9 kSP),
1.2.potvrdením zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace - podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z informačného systému zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti,
1.3.potvrdením Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace - podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z informačného systému Sociálnej poisťovne,
1.4.potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace - podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z informačného systému finančnej správy,
1.5.doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.6.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z registra právnických osôb,
1.7.doloženým čestným vyhlásením (ČV) preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
1.8.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ (VOb),
1.9.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje VOb.
1.10.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.11.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.12.Hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. VOb uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VOb musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. VOb pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil požadované doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO.
1.13.Ak dôjde k zmene údajov vedených v ZHS, hospodársky subjekt je podľa § 156 ZVO povinný oznámiť túto zmenu ÚVO do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v ZHS doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
1.14.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS predloží v ponuke požadované doklady s právnymi účinkami (originály alebo zaručená konverzia) podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.4,1.6, 1.9,1.10).
1.15.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 5 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č. 8 k SP).
1.16.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou IS EVO ver. 18. Ponuky budú sprístupnené funkcionalitou IS EVO ver. 18 "On- line" . Pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk uchádzači a ponuky nie sú sprístupnené. IS EVO po elektronickom otvorení ponúk automaticky generuje zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá sa priamo zasiela uchádzačom, ktorí predložili ponuky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ZVO je povinný umožniť účasť uchádzačom na otváraní ponúk. Vzhľadom na možné Covid - opatrenia, otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE"
Ponuky budú sprístupnené funkcionalitou IS EVO ver. 18 "On- line".
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3.Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke VO s odkladacou podmienkou, spojenou s výkonom ex-post kontroly zo strany RO/SO.
4.Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z. (zápis v RPVS).
5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky.
6.VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
7.VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
8. Úspešný uchádzač v pozícii dodávateľa sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
9. V prípade, ak úspešný uchádzač/dodávateľ nie je v čase predkladania ponuky vo verejnom obstarávaní platiteľom DPH a stane sa platiteľom pred splnením dodávky predmetu zmluvy, nie je oprávnený pri dodávke predmetu zmluvy ponukovú/konečnú cenu predmetu zmluvy navýšiť o DPH.
10. Ostatné informácie sú v SP.
11. VO nevykazuje znaky zeleného, sociálneho a inovatívneho VO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021