Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov

  Zadávateľ:
Obec Zborov
  Predpokladaná hodnota:
711.205,74 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.07.2021
  Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zborov
IČO: 00322741
Lesná 10, 08633 Zborov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Telefón: +421 544798306
Fax: +421 544798307
Email: info@zborov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.zborov.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.zborov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
711 205,74 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na viac častí; avšak pri časti 2 za podmienky, že uchádzačom bude registrovaný sociálny podnik podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov časť 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212314-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zborov, súp. č. 541, parc. č. KN 245/3.
II.2.4) Opis obstarávania
Časť 1 predmetu zákazky pozostáva z objektovej sústavy diela:
SO-01 D1 Architektonicko-stavebné riešenie
SO-01 D4 Plynoinštalácia
SO-01 D5 Elektroinštalácia
SO-04 Plynovodná prípojka
SO-05 Elektrická káblová NN prípojka
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
636 126,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0164/17
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov časť 2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212314-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zborov, súp. č. 541, parc. č. KN 245/3.
II.2.4) Opis obstarávania
Časť 2 predmetu zákazky pozostáva z objektovej sústavy diela:
SO-01 D2 ZTI
SO-01 D3 Ústredné vykurovanie
SO-02 Kanalizačná prípojka
SO-03 Vodovodná prípojka
SO-06 Terénne a sadové úpravy
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
75 079,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0164/17
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: PLATIA PRE ČASŤ 1 a ČASŤ 2 predmetu zákazky
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: PLATIA IBA PRE ČASŤ 1 predmetu zákazky
Podl'a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; podl'a § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní; podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa prepojeného s IS EVO ver. 18.0.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pre časť 2 predmetu zákazky verejný obstarávateľ vyhradil právo účasti v tomto verejnom obstarávaní len pre registrované sociálne podniky podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 09:05
Miesto: Obecný úrad v Zborove, kancelária starostu, Lesná 10, Zborov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3)KOMUNIKÁCIA tejto výzvy.
2. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument, potom postačuje ak uchádzač vyplní iba Globálny údaj pre všetky podmienky účasti v Časti IV, a to formou odpovede áno alebo nie.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie su zapísaní v RPVS.
6. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
b) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie.
7. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
8. Predmet zákazky bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto sa zhotoviteľ zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a
konečným prijímateľom pomoci.
9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
10. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty a je aj zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2021