Rekonštrukcia a prístavba objektu - jasle pre deti do 3 rokov veku dieťaťa

  Zadávateľ:
Mesto Krompachy
  Predpokladaná hodnota:
214.548,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.07.2021
  Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krompachy
IČO: 00329282
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Stehlíková
Telefón: +421 905668088
Email: eva.stehlikova@krompachy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6109
Hlavná adresa(URL): http://www.krompachy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a prístavba objektu - jasle pre deti do 3 rokov veku dieťaťa
Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie a prístavby jestvujúceho tohto času nevyužívaného objektu, ukončené kolaudačným rozhodnutím.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
214 548,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie Krompachy, parcela č. C 21
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie a prístavby jestvujúceho tohto času nevyužívaného objektu, ukončené kolaudačným rozhodnutím.
V súčasnej dobe je objekt na parcele C 21 nevyužívaný. Objekt je zachovalý, ale nevyhovuje súčasným normám, preto treba ho dodatočne zatepliť, vymeniť nevyhovujúce vykurovanie a elektroinštalácii, vymeniť okenné a dverné konštrukcie. Taktiež strešná konštrukcia sa demontuje a navrhne nová. Pôvodný objekt aj novo navrhovaná prístavba bude tvoriť jeden súvislý celok a obvodový plášť bude kompletne zateplený minerálnou vlnou hrúbky 150 mm. Strešný plášť je navrhovaný nový a zateplený podľa platných noriem.
Objekt bude využívať všetky existujúce siete t. j. , plyn , voda a kanál a elektro. Všetky siete sú v blízkosti objektu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
214 548,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program
II.2.14) Doplňujúce informácie
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
1.1 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.2 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
alebo
2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
2.1Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
alebo
3.podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie a poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om.
3.2Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
3.3 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV. Podmienky účasti oddiel A až D) odpoveďou na jednu otázku, a to s odpoveďou áno alebo nie (ako globálny údaj pre všetky podmienky účasti) t. j. že hospodársky subjekt spĺňa všetky požadované podmienky účasti.
alebo
4.podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie týchto podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

1. § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
1.1Referencia/dôkaz o plnení bude obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v zozname svojich referencií s poznámkou UVO.
2.Technická/odborná spôsobilosť požadovaná v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní sa preukazuje predložením týchto dokladov:
2.1Riadiaci pracovník stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia: Pozemné stavby
2.1.1Osvedčenie v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (fotokópia opatrená originálom pečiatky)
2.1.2Profesijný životopis (podpísaný odborne spôsobilou osobou), ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) identifikačné údaje (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
b) kontaktné údaje (tel. č., mailová adresa);
c) priebeh zamestnaní vrátane súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);

Podrobnejšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO:
1.3.1Uchádzač musí preukázať, že v období 5 rokov od vyhlásenia VO (v závislosti od vzniku spoločnosti ) zrealizoval min. 1 zákazku, ktorej predmetom boli SP rovnakého alebo pod. charakteru ako je predmet zákazky, v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, pričom táto zákazka musí byť v min. hodnote predp. hodnoty zákazky alebo ekv. tejto hodnoty v inej mene.
1.3.2Za zákazku ktorej predmetom boli SP rovnakého alebo pod. charakteru ako je predmet zákazky sa považujú SP Pozemné stavby podľa § 43a zákona č.50/1976 Zb.
1.3.3Prepočet cudzej meny na Euro: uchádzač so sídlom v SR v akt. prípade prepočtu zahr.j meny na Euro použije kurz NBS platný (akt.) v posledný deň v prísl. kal. roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej pod. účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahr. meny na Euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v prísl. kalendárnom roku, v kt. došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.
1.3.4Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname SP uviesť adekvátny finančný objem za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, nakoľko verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom období.
1.3.5V prípade, ak zákazka, ktorou uchádzač preukazuje splnenie pod. účasti, bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme v období predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval zákazku SP uchádzač.
2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii min. jednu odborne spôsobilú osobu na výkon funkcie stavbyvedúceho s minimálnou 2-ročnou odbornou praxou.
3.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časť IV Globálny údaj alebo podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
4.Ak uchádzač preukazuje tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie podľa týchto súť. podkladov aj o tejto osobe, t. j. predkladá samostatný JED za túto osobu.
5.Uchádzač môže na preukázanie tech. spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač ver. obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej tech. a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju tech. spôsobilosť alebo odb.spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie tech.spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti, musí preukázať splnenie podm. účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať SP, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
6.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa tech.j spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Stavebné práce sa môžu realizovať v kalendárnych dňoch, mimo nedele, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov v
čase od 6:00 hod. do 22 :00 hod
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 09:30
Miesto: Verejný obstarávateľ upozorňuje, že otváranie ponúk bude prebiehať prostredníctvom systému JOSEPIHNE on-line sprístupnením.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa stránky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13430/summary a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa
týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou
prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom v systéme JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa
konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA
MA TO.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky a to vo výške 6 000,00 Eur. Podrobný spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2021