Marketingová kampaň k projektu „Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie“

  Zadávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
530.386,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
20.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská agentúra životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00626031
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Machanová
Telefón: +421 905979063
Fax: +421 484230409
Email: obstaravanie@sazp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Hlavná adresa(URL): http://www.sazp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Lucia Cencerová
Telefón: +421 905992080
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.sazp.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Marketingová kampaň k projektu „Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie“
Referenčné číslo: VO99371999
II.1.2) Hlavný kód CPV
79342000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
530 386,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
92100000-2
92110000-5
92111200-4
92112000-9
92211000-3
79800000-2
79820000-8
79821000-5
79821100-6
79822500-7
79952000-2
55120000-7
79951000-5
79341200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, pričom konkrétne miesta plnenia sú uvedené v druhom oddiele časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kampaň má 4 fázy:
Fáza 1. Prípravná
Fáza 2. Osvetová - celoslovenská
Fáza 3. Akvizičná - regionálna
Fáza 4. Hodnotiaca celoslovenská a regionálna

JEDNOTLIVÉ ČASTI KAMPANE
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných (nesamostatných ) častí predmetu zákazky, ďalej členené na jednotlivé položky:

Časť 1. Grafický dizajn pozostáva z nasledovných položiek:
Vizuálna identita kampane
Tvorba vizuálov pre tlačovú produkciu a inzerciu v tlači
Tvorba vizuálov pre Event marketing
Tvorba vizuálu webstránky

Časť 2. Tvorba a produkcia audiovizuálnych diel pozostáva z nasledovných položiek:
TV spot Osveta
TV spot Dotácia
AV spot Kampaň
Rozhlasový spot - Osveta
Rozhlasový spot Dotácia
Inštruktážne video Ako získať kotlíkovú dotáciu
TV spot Zlepšujeme kvalitu ovzdušia

Časť 3. Vonkajšia reklama vrátane nákupu reklamného priestoru pozostáva z nasledovných položiek:
Billboardy
Plagáty

Časť 4. Tlačová produkcia pozostáva z nasledovných položiek:
Brožúra - Zhotovitelia
Letáky na RD CS1
Plagáty Kampaň

Časť 5. Direkt marketingová podpora pozostáva z nasledovných položiek:
Direct mail CS2 Využite naplno príležitosť!
Direct mail CS3 Starostovia Pomôžte zlepšiť ovzdušie vašim obyvateľom.
Elektronický newsletter kampane CS2 / CS3
Aktívny Telemarketing CS2 / CS3
Infolinka CS1 / CS2 / CS3
Neadresná selektívna distribúcia na rodinné domy

Časť 6. Event marketing podpora pozostáva z nasledovných položiek:
Webinár pre CS2
Worskshopy pre CS2
Prezentácia pre starostov obcí v rámci podujatia ZMOSu + Event
Roadshow v regiónoch
Event poďakovanie a SKOKAN ROKA

Časť 7. Public relation pozostáva z nasledovných položiek:.
Príprava tlačových správ a tlačových mediálnych výstupov rozhovorov
Mediálne výstupy v regionálnych elektronických médiách
PR podpora eventov
Krízová komunikácia počas kampane

Časť 8. Klient servis a administrácia kampane
Klient servis kampane

Podrobnejšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
530 386,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010BCC2
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť zo 100 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Slovenskej agentúre životného prostredia, (ďalej len "Prijímateľ NFP") pre projekt "Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie" v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Obdobie trvania rámcovej dohody nepresiahne 4 roky.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2021 13:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu
verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa
spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25.000,-EUR. Podrobnosti pre
zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.6 a 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum
trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

7. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie ( Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

8. K bodu II.2.7) Oznámenia verejný obstarávateľ upresňuje, že celková predpokladaná dĺžka (doba trvania) kampane je 24 mesiacov brutto (pod pojmom brutto lehota má verejný obstarávateľ na mysli lehotu potrebnú na prácu dodávateľa v jednotlivých krokoch (t. j. netto hodnotu) predĺženú o obdobie odsúhlasovania jednotlivých výstupov dodávateľa verejným obstarávateľom a o dĺžku vykurovacieho obdobia). Skutočná dĺžka kampane bude závisieť od okamihu uzavretia Zmluvy, nebude však dlhšia ako 24 mesiacov. Termín ukončenia projektu je 31.12.2023. Lehoty plnenia jednotlivých častí kampane sú uvedené v Časti. B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Revízne postupy sú definované v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.07.2021