Dodanie digitálneho pasportu zelene a dopravy mesta Martin

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
69.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová
Telefón: +421 434204157 / 434204495
Fax: +421 434132483
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie digitálneho pasportu zelene a dopravy mesta Martin
Referenčné číslo: VO/01/ZsH/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71354100-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie digitálnych pasportov dopravy a zelene v meste Martin.

Opis a technické zadanie zákazky:
Predmetom pasportu dopravy je pasport miestnych komunikácií, dopravného značenia a technických objektov dopravy v meste Martin.
Predmetom pasportu zelene je pasport plôch zelene v meste Martin a iných vegetačných (biologických) prvkov zelene a technických prvkov zelene (mobiliár, iné prvky).
Pasporty budú spracované podľa princípov budovania a fungovania geografických informačných systémov (GIS).

Podrobná špecifikácia predmetu:
Pasport dopravy (Príloha č. 2 Zmluvy o dielo)
Predmetom pasportu dopravy je pasport miestnych komunikácií, dopravného značenia a technických objektov dopravy v meste Martin. Predmetom je presné zdokumentovanie existujúcich pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v zmysle technickej normy STN 73 6110 a zdokumentovanie zvislého a vodorovného dopravného značenia v zmysle vyhlášky č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle technickej normy STN 01 8020 na území mesta Martin do formy digitálnych dát pre ich implementáciu do Geografického informačného systému mesta Martin.
Predmetom plnenia je kategorizovať miestne komunikácie do jednotlivých tried v zmysle príslušného zákona, vyhlášky a technických noriem a zistiť technické parametre a funkčné triedy miestnych komunikácií, v grafickom a tabuľkovom spracovaní v súradnicovom systéme S-JTSK a v digitálnom formáte dát. Zaznamenať a kategorizovať technické prvky (druh vozovky, šírka, zvislé dopravné značenie, križovatky, mosty, kanály, rigole, zábradlia).

Pasport zelene (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo)
Predmetom pasportu zelene je pasport plôch zelene v meste Martin a iných vegetačných (biologických) prvkov zelene a technických prvkov zelene (mobiliár, iné prvky).

Obsah pasportu zelene (triedy prvkov):
a)plochy zelene
evidencia plôch zelene (individuálne konkrétne plochy zelene - parky, vnútro bloková zeleň, zeleň pozdĺž komunikácií, a pod.)
b)biologické prvky
evidencia plošných, líniových a bodových biologických prvkov (trávniky, stromy, kry, živé ploty, záhony a pod.) Približný rozsah plošnej zelene je 130 ha.
c)technické prvky
evidencia plošných, líniových a bodových technických prvkov a mobiliáru (drobné stavby napr. altánky, fontány, picie fontány, bazény, ihriská, pieskoviská, oplotenie, lavičky, nádoby na odpad, stojany na bicykle, kvetináče, zahradzovacie objekty a pod.)

Technické požiadavky na tvorbu pasportov
Pasporty musia byť spracované podľa princípov budovania a fungovanie geografických informačných systémov (GIS). Pasporty budú obsahovať grafickú (mapovú) časť a popisnú (databázovú) časť. Každý objekt prvok pasportu musí byť zobrazený v mape podľa požiadaviek uvedených nižšie, musí byť jednoznačne identifikovaný a musí mať väzbu na množinu vlastností (atribútov), ktorá je stanovená pre príslušnú triedu prvkov, ktorej je členom. Každý prvok musí byť možné vyhľadať a zobraziť na mape a zobraziť jeho množinu atribútov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby mal zabezpečený priebežný prístup na spracované údaje pasportov prostredníctvom WMS/WFS služieb alebo prostredníctvom webového mapového prehliadača pre účely kontroly a prípadnej korekcie prác.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Opise požiadaviek na zákazku bod 3. Výzvy na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva) v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré sú prílohou tejto Výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 900,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nepripravuje obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Termín obhliadky je možné si dojednať individuálne a to po osobnej dohode a kontaktovaní zodpovednej osoby vo veciach Mgr. Milan Matuška (kontaktné údaje uvedené v bode 1.) Výzvy. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu.

2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021