Ochranné pomôcky

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
89.112,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
IČO: 36119385
Štúrova 3, 01901 Ilava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Pirošík
Telefón: +421 415665265
Email: pirosik@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9023
Hlavná adresa(URL): http://www.nspilava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Pirošík
Telefón: +421 415665265
Email: pirosik@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9023
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.nspilava.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Ochranné pomôcky
II.1.2) Hlavný kód CPV
18400000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka tovarov:
1. Respirátory
- Respirátor FFP2 - 2000 ks
- Respirátor FFP3 - 1600 ks
2. Rukavice
- Rukavice jednorázové - veľkosť M - 1200 balení
- Rukavice jednorázové - veľkosť L - 1200 balení
3. Ochranné overaly
- Ochranný overal - veľkosť L - 500 ks
- Ochranný overal - veľkosť XL - 500 ks
- Ochranný overal - veľkosť XXL - 500 ks
4. Dezinfekčné prostriedky
- Dezinfekčný prostriedok na ruky - 220 ks
- Dezinfekčný prostriedok na povrchy - 220 ks
- Dezinfekčný prostriedok na plochy - 220 ks

Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
89 112,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Respirátory
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18400000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NsP Ilava, n.o., Ľ.Štúra 388/3, 019 01 Ilava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka tovarov Resprátorov:
- Respirátor FFP2 - 2000 ks
- Respirátor FFP3 - 1600 ks
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 638,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021AZF6
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rukavice
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18424300-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NsP Ilava, n.o., Ľ.Štúra 388/3, 019 01 Ilava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka Rukavíc:
- Rukavice jednorázové - veľkosť M - 1200 balení
- Rukavice jednorázové - veľkosť L - 1200 balení
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
52 544,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021AZF6
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ochranné overaly
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18410000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NsP Ilava, n.o., Ľ.Štúra 388/3, 019 01 Ilava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka Ochranných overalov:
- Ochranný overal - veľkosť L - 500 ks
- Ochranný overal - veľkosť XL - 500 ks
- Ochranný overal - veľkosť XXL - 500 ks
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021AZF6
Časť: 4
II.2.1) Názov
Dezinfekčné prostriedky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33631600-8
33741300-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NsP Ilava, n.o., Ľ.Štúra 388/3, 019 01 Ilava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka Dezinfekčných prostriedkov:
- Dezinfekčný prostriedok na ruky - 220 ks
- Dezinfekčný prostriedok na povrchy - 220 ks
- Dezinfekčný prostriedok na plochy - 220 ks
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 479,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021AZF6
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnených vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Uvedené podmienky účasti osobného postavenia sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
V súlade s § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z. z.).

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú mázabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovanáverejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Výzvy na predkladanie ponúk: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať
realizáciu minimálne 1 zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet časti, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku. V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, t.j.:
3.1.1 pre časť 1. Resprátory
3.1.2 pre časť 2. Rukavice
3.1.3 pre časť 3. Ochranné overaly
3.1.4 pre časť 4. Dezinfekčné prostriedky

Upozornenie:
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktoré boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina
dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie tykajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2021 13:15
Miesto: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú
uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač
prečítal.
5. Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní využiť
jednotný európsky dokument, alebo čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásia, že spĺňajú všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytnú verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením
nahradili, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v
súlade s § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na
doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021