CIZS Spišská Nová Ves – stavebné práce

  Zadávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
637.208,61 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Viliam Struhárik
Telefón: +421 903564661
Email: obstaravanie@asmanagement.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
CIZS Spišská Nová Ves – stavebné práce
Referenčné číslo: 001
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obnova budovy zdravotného strediska v Spišskej Novej Vsi. Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispozície, zo zásahom do nosných a obvodových konštrukcií. Dispozícia je navrhovaná s centrálnou čakárňou pre pacientov a vytvorením centrálnych hygienických priestorov pre pacientov vrátane debarierizácie objektu. V rámci zabezpečenia vstupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhovaná vstupná rampa, schodisková plošina a samostatné WC pre imobilov. V objekte sa uvažuje aj s výmenou existujúcich keramických nášľapných vrstiev podláh. Vymenené budú všetky zdravotechnické zariaďovacie predmety. V rámci zmeny dispozície bude riešená aj nová alektroinštalácia na oboch podlažiach. Stavba rieši inštaláciu rekuperácie ako spôsobu vetrania vnútorných priestorov s opätovným využitím tepla zo znečisteného vzduchu. V rámci obnovy budovy sa uvažuje s výmenou okien a vonkajších dverí spolu s kompaktným zatepľovacím systémom, ktorým sa výrazne zníži potreba energií na prevádzku, čím sa zvýši energetická efektívnosť stavby.
Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
637 208,61 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Spišská Nová Ves , (CKN) 1440/3 v k. ú. Spišskej Novej Vsi, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obnova budovy zdravotného strediska v Spišskej Novej Vsi. Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispozície, zo zásahom do nosných a obvodových konštrukcií. Dispozícia je navrhovaná s centrálnou čakárňou pre pacientov a vytvorením centrálnych hygienických priestorov pre pacientov vrátane debarierizácie objektu. V rámci zabezpečenia vstupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhovaná vstupná rampa, schodisková plošina a samostatné WC pre imobilov. V objekte sa uvažuje aj s výmenou existujúcich keramických nášľapných vrstiev podláh. Vymenené budú všetky zdravotechnické zariaďovacie predmety. V rámci zmeny dispozície bude riešená aj nová alektroinštalácia na oboch podlažiach. Stavba rieši inštaláciu rekuperácie ako spôsobu vetrania vnútorných priestorov s opätovným využitím tepla zo znečisteného vzduchu. V rámci obnovy budovy sa uvažuje s výmenou okien a vonkajších dverí spolu s kompaktným zatepľovacím systémom, ktorým sa výrazne zníži potreba energií na prevádzku, čím sa zvýši energetická efektívnosť stavby.
Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
637 208,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC212-2020-58
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 8 000,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods.1 ZVO. Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.
1.2 Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) ZVO od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
1.3 Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO..
1.4 Skupina dodávateľov (§ 37) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
1.5 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie primeranosti:
Podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú nielen odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, ale aj či vedia preukázať ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ overuje finančné postavenie uchádzača na trhu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží formou čestného vyhlásenia prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Čestným vyhlásením o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, musí uchádzač preukázať súhrnne objem celkového obratu minimálne vo výške:
2 400 000,00 Eur;
Uchádzač, ktorého účtovné závierky nie sú zverejnené vo verejnej časti registra účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, je povinný predložiť k čestnému vyhláseniu aj účtovné závierky potvrdené príslušným daňovým úradom.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetkoch a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka ( táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky účasti priamo z predmetnej účtovnej zá-vierky, ktorá bola vyhotovená, schválená a zverejnená v registri účtovných závierok v sú-lade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

V prípade, že vo verejnej časti registra účtovných závierok má uchádzač zverejnených viacero účtovných závierok za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, verejný obstarávateľ bude pre účely splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona považovať za platné len účtovné závierky, ktoré boli vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V takomto prípade si verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti priamo z predmetnej účtovnej závierky, ktorá bola vyhotovená, schválená a zverejnená v registri účtovných závierok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (od dátumu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.

2Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite: všetky požiadavky súvisia s príslušnou legislatívou, v zmysle ktorej nie je možné zabezpečiť riadne plnenie predmetu zákazky, ak by uchádzač nedisponoval potrebnými oprávneniami.


Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Zo zoznamu uskutočnených prác a potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období realizoval práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 630 000 EUR bez DPH. Za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, tzn. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene, v mene EUR a uvedie platný kurz

2. Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky - stavbyvedúci na pozemné stavby, ktorý musí spĺňať a preukázať:
a)minimálne 3 roky odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemné stavby) - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná;
b)praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb ako stavbyvedúci na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemné stavby) v kumulatívnej hodnote minimálne 630 000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.);
c)Osvedčenie SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov s odborným zameraním k predmetu zákazky pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu.

V prípade, ak záujemca/uchádzač nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom/uchádzačom a expertom (v zmysle identifikácie nižšie) o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom/uchádzačom. V prípade využitia inej osoby, uchádzač zároveň predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok osobného postavenia podľa §32 ZVO osoby, ktorej kapacity majú byť použité.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 11:00
Miesto: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves.
Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V prípade, že v lehote na predkladanie ponúk a v lehote otvárania ponúk bude nevyhnutné pokračovať v aktuálne platných mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a opatreniach týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických
prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na
internetovej adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/684
2.Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na
URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do
systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady (SP) stiahli až po registrovaní sa do systému
ERANET. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie Verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
4. Predkladanie ponúk sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom systému ERANET dostupnom na webovej
adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
5. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, t.j. doručením správy z
následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného
verejného obstarávania do financovania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a
následne zmluvu anulovať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021