I/51 Golianovo – Vráble

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
5.096.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Markovičová
Telefón: +421 911796737
Email: olga.markovicova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Investičná vystavba správy ciest I. triedy
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná vystavba správy ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
I/51 Golianovo – Vráble
Referenčné číslo: SSC/IVSC BA/2021/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na existujúcej komunikácii I.triedy č. 51 pre uskutočnenie diela: stavebné práce na stavbe: I/51 Golianovo Vráble, projekt stavby: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa - I/51 Golianovo Vráble
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 096 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233124-4
45233224-5
45233129-9
45233141-9
45233142-6
45221111-3
45221220-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Komunikácia I.triedy č. 51 - začiatok úseku je v km 187,150 za križovatkou s c. III/1643 (Golianovo), koniec úseku je v km 193,215 v meste Vráble 5 m pred železničným priecestím - okres Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Stavba I/51 Golianovo Vráble bude realizovaná v rozsahu podľa projektovej dokumentácie na zhotovenie diela Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa I/51 Golianovo Vráble (stavebné povolenie č. sp. OU-NR-OCDPK-2020/015619-014) a s ňou súvisiacej a do nej včlenenej stavby Križovatka I/51 MK Klasov (stavebné povolenie č. sp. OU-NR-OCDPK-2020/015619-014). Tieto dve stavby budú v zmysle príslušných stavebných povolení vykonávané, odovzdávané a preberané samostatne. Riešený úsek sa nachádza v Nitrianskom kraji, okrese Nitra.
Začiatok úseku (I/51 Golianovo Vráble) je v km 187,150 za križovatkou s c. III/1643 (Golianovo). Koniec úseku je v km 193,215 v meste Vráble 5 m pred železničným priecestím, ktoré už nie je súčasťou stavby. Dĺžka riešeného úseku je 6,065 km. Celý úsek je v extravilánovej úprave, od km 192,990 po KÚ na dĺžke 225 m je síce cesta vedená v meste Vráble, ale aj na tejto časti je v extravilánovej úprave. Realizácia stavebných prác podľa dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), spracovanej spoločnosťou ESP Consult, s.r.o.
Začiatok úseku (Križovatka I/51 MK Klasov) je v km 189,095, koniec úseku je v km 189,405. Dĺžka riešeného úseku cesty I/51 je 310 m. Realizácia stavebných prác podľa dokumentácie Jednostupňový projekt (JP), spracovanej spoločnosťou R - PROJECT INVEST s.r.o.
Členenie stavby: I/51 Golianovo Vráble DSP/DP
SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo - Vráble
SO 105-00 Chodníky na autobusových zastávkach
SO 201-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 187,697
SO 202-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 189,973
SO 203-00 Most na ceste I/51 v km 191,721
SO 211-00 Priepust na ceste I/51 v km 190,585
SO 212-00 Priepust na ceste I/51 v km 190,747
SO 213-00 Priepust na ceste I/51 v km 192,098
SO 214-00 Priepust na ceste I/51 v km 193,196
SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení Slovak Telekom, a.s.
Členenie stavby :Križovatka I/51 MK Klasov /JP
SO 121 -00 Úprava cesty I/51 v km 189,095 189,405
SO 122 -00 Úprava MK Klasov, smer obec
SO 123 -00 Úprava MK Klasov, smer les
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 096 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (PHZ) bola určená na základe rozpočtu k DRS vo výške: 5 096 500,00 € bez DPH, čo je menej ako limit podľa § 5 ZoVO - 5 350 000 € bez DPH, ale vzhľadom na to, že sa PHZ blíži k hranici limitu pre nadlimitnú zákazku, vyhlasuje sa zákazka nadlimitným postupom.

Do lehoty výstavby sa nezapočítava doba, počas ktorej budú stavebné práce prerušené v súlade so zmluvou. K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť najmä z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré majú vplyv na technologické postupy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona.

Splnenie podmienok účasti preukazujúcich osobné postavenie možno preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona:
Vyžaduje sa uviesť údaje o odbornej kvalifikácií osôb a odbornej praxi určenych na plnenie zmluvy, osobitne za riadenie stavebných prác, osoby stavbyvedúceho a osoby zástupcu stavbyvedúceho.

Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona):
Podmienka účasti slúži pre overenie technickej schopnosti uchádzača dodať realizovať požadovaný predmet zákazky tým, že má na odborné vedenie stavebnych prác k dispozícii aspoň dve osoby s príslušným oprávnením stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby a minimálnou praxou s vedením stavebných prác na objektoch rovnakého alebo podobného charakteru ako je stavba podľa predmetu zmluvy.
Za stavebné práce rovnakého, alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú stavby, ktoré spadajú do KS 2111 Cestné komunikácie a KS 2141 Mosty a nadjazdy podľa Vyhlášky č. 323/2010 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. Požiadavka na konkrétne dve osoby s oprávnením stavbyvedúceho zodpovedného za vedenie stavebných prác v rámci podmienok účasti zohľadňuje aj to, že stavebné práce na existujúcej komunikácii počas prevádzky sú organizačne náročné.

Podľa § 34 ods. 1 písm. i) zákona: Vyžaduje sa uviesť údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.

Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona):
Vzhľadom na to, že stavebné práce sa realizujú na existujúcej komunikácii I. triedy počas prevádzky je zásadné, aby boli práce ukončené riadne a v lehote požadovanej verejným obstarávateľom, a preto je dôležité, aby mal uchádzač k dispozícii dostatočné vlastné kapacity.

Podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona: Vyžaduje sa uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona):
Vzhľadom na to, že stavebné práce sa realizujú na existujúcej komunikácii I. triedy, je opodstatnený predpoklad, že uchádzač pri plnení zmluvy využije aj kapacity subdodávateľov najmä v prípade, ak nebude disponovať dostatočnými kapacitami pre realizáciu stavebných prác. Vzhľadom na charater stavebných prác, pri ktorých najviac rizikovovými z hľadiska ich kvality a kontinuity realizácie sú výroba a pokládka asfaltových zmesí, verejný obstarávateľ určil, aby tieto práce uchádzač vykonal vlastnými kapacitami.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona:
Vyžaduje sa uviesť údaje minimálne o dvoch osobách s oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby (stavbyvedúci a zástupca stavbyvedúceho) s odbornou praxou v oblasti riadenia stavieb, v dĺžke min. 5 rokov odo dňa získania oprávnenia. Uchádzač preukáže, že každá osoba má minimálne jednu praktickú skúsenosť z riadenia stavby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako sú stavebné práce podľa predmetu zákazky, t. j. na objektoch komunikácií - ciest I. triedy, rýchlostných ciest alebo diaľnic z predchádzajúcich 10 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s cenou stavebných prác minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH

Uchádzač preukáže údaje za stavbyvedúceho a zástupcu stavbyvedúceho nasledovnými dokladmi:
- dokladom o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie inžinierske stavby (z dokladu musí byť
zrejmé zameranie inžinierske stavby) alebo ekvivalentného zákona; Podrobnosti o uznaní kvalifikácie osoby
preukazujúcej oprávnenie na výkon vybraných činností vo výstavbe ekvivalentným dokladom sú prístupné na stránke:
https://www.sksi.sk/domov/slovenska-republika;
- profesijným životopisom s údajmi o praxi, osobitne o riadení stavieb stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru z pozície stavbyvedúceho (názov a sídlo odberateľa, názov stavby, popis stavby, investičný náklad stavby,
obdobie realizácie stavby od do); za stavbu podobného charakteru sa považujú stavby v kategórii inžinierske stavby
podľa 2111 Cestné komunikácie a KS 2141 Mosty a nadjazdy podľa Vyhlášky č. 323/2010 Z. z. Štatistického úradu
Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb,
- čestným vyhlásením stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na riadenie stavebných prác počas trvania zmluvy,
- ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží zmluvu
uzatvorenú medzi stavbyvedúcim a uchádzačom podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona.

K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. i) zákona:
Vyžaduje sa predložiť dokument s údajmi o priemernon ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, súčasťou ktorého bude aj informáciou, kde je možné hodnovernosť údajov overiť.

K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona:
Vyžaduje sa, aby uchádzač uviedol minimálne podiel plnenia zo zmluvy subdodávateľmi a zároveň ich uviedol do zoznamu. V zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 1 písm. b) zákona verejný obstarávateľ taktiež požaduje, aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie za zhotovovanie stavebných prác sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Vyžaduje sa, aby uchádzač uviedol, ktorej časti predmetu zákazky sa bude plnenie subdodávateľom týkať, označením príslušných položiek v rozpočte s identifikáciou známeho subdodávateľa alebo s uvedením, že subdodávateľ nie je známy v čase predkladania ponuky.
Zároveň verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 38 ods. 4 zákona vyžaduje, aby uchádzač vykonal priamo sám (vlastnými kapacitami) tieto práce: výrobu a pokládku asfaltových zmesí

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 100 000 EUR (slovom: stotisíc eur)

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov (na vykonanie prác) : 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena, vyžadovať sa bude predloženie dôkazu od víťažného úchádzača.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.08.2021 10:30
Miesto: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť osoby oprávnené konať v mene uchádzača v uvedenom termíne.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18) https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo- 5f5.html. Záujemca/uchádzač, musí byť registrovaný v IS ÚVO pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá podanie do zákazky, ktorá je zverejnená v Profile organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava na portáli ÚVO (https://uvo.gov.sk).
2. Verejný obstarávateľ realizuje zadávanie nadlimitnej zákazky: I/51 Golianovo Vráble podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v spojení s § 66 ods. 7 druhá veta zákona postupom tzv. super reverznej súťaže.
3. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to vylučne prostredníctvom IS EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
4. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
5. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia
alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://www.evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktory je zverejneny na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk. v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
7. V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnené na konanie viaceré osoby súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie
splnomocnenia na konanie v mene uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme EVO a predkladanie ponúk).
8. Verejny obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodnych informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s inym hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Podrobnejšie informácie sú v súťažnych podkladoch.
9. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávateľom iného uchádzača.
10. V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinny pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovany subdodávateľ spĺňal podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktory má subdodávateľ plniť.
11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.07.2021