Nosný modulárny systém

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
9.050.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nosný modulárny systém
Referenčné číslo: ÚpIA-457/2019-OdOTSaIKT
II.1.2) Hlavný kód CPV
35812300-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie nosného modulárneho systému ako systému vesty, batohov, opaskov, rôznych sumiek a iných súčiastok k noseniu osobnej výstroje a výzbroje vojaka v poľných podmienkach umožňujúci efektívne rozloženie osobného výstroja a výzbroje po jeho tele s digitalizovanou potlačou LES a PÚŠŤ určený pre potreby príslušníkov ozbrojených síl SR.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35812200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
1. VÚ 9994 Nemšová
2. VÚ 9994 Centrum zásob Poprad
3. Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
Presné adresy miest dodania sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky (počas celej doby platnosti a účinnosti rámcovej dohody):
1.Bojová vesta (kompletná súprava): cca 7 755 spr.
2.Izolačný vak na vodu: cca 5 201 ks
3.Batoh 30 l (kompletná súprava): cca 8 902 spr.
4.Batoh 65 l pre výsadkové a prieskumné vojská (kompletná súprava): cca 1 000 spr.
5.Batoh 65 l (kompletná súprava): cca 8 350 spr.
6.Sumka na 3 zásobníky S 58: cca 4 100 ks
7.Sumka na 2 zásobníky S 58: cca 4 041 ks
8.Sumka univerzálna veľká: cca 4 650 ks
9.Sumka univerzálna malá: cca 4 650 ks
10.Sumka na RG 86: cca 2 350 ks
11.Sumka na ochrannú masku: cca 4 650 ks
12.Sumka na lekárničku: cca 3 900 ks
13.Puzdro na bodák S 58: cca 4 650 ks
14.Povlak na UTN75 (útočný nôž): cca 500 ks
15.Puzdro stehenné na pištoľ (pravé, ľavé): cca 1 300 ks
16.Sumka na pištoľový zásobník: cca 1 300 ks
17.Sumka na rádiostanicu RF 130 l: cca 520 ks
18.Sumka na samopal Heckler Koch typ UMP (9 mm LUGER): cca 140 ks
19.Sumka na náboje do 40 mm granátometu: cca 520 ks
20.Stehenný nosič ľavý: cca 3 900 ks
21.Stehenný nosič pravý: cca 4 650 ks
22.Sumka na zásobník k OPu (k ostreľovacej puške): cca 80 ks
23.Biely maskovací povlak na batoh 30 l: cca 80 ks
24.Nepremokavý povlak na batoh 30 l s potlačou použitou na batoh: cca 80 ks
25.Biely maskovací povlak na batoh 65 l a 65 l výs.: cca 80 ks
26.Nepremokavý povlak na batoh 65 l a 65 l výs. s potlačou použitou na batoh: cca 80 ks.
27.Karabína so zámkom: cca 85 ks
28.Lano priem. 6 mm, dĺžka 5 m: 81 ks
29.Prídavný popruh dĺžky 1 m, 4 ks: cca 79 spr
30.Plochá slučka dĺžka 1,5 m 1 ks: cca 80 ks
31.Hrudný popruh: cca 80 ks
32.Odnímateľná hliníková výstuha chrbta batohu 30 l: cca 80 ks
33.Odnímateľná PE výstuha chrbta batoha 30 l: cca 80 ks
34.Odnímateľná hliníková výstuha chrbta 65 l a 65 l výs.: cca 80 ks
35.Bedrový pás na batoh 30 l: 80 ks
36.Bedrový pás na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
37.Vrecko bočné spodné ľavé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
38.Vrecko bočné spodné pravé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
39.Vrecko bočné horné ľavé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
40.Vrecko bočné horné pravé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
41.Vrecko predné spodné na batoh 65 l a 65 l výs.: cca 80 ks
42.Vrecko predné horné na batoh 65 l a 65 l výs.:cca 80 ks
43.Predný diel k bojovej veste: cca 80 ks
44.Zadný diel k bojovej veste:cca 81 ks
45.Samostatné traky k bojovej veste:cca 80 ks
46.Opasok k bojovej veste: cca 80 ks
47.Sumka na zásahovú výbušku P1 A14P Perkins: cca 80 ks
48.Sumka na M67 Frag Grenad: 80 ks
49.Sumka na M18 Smoke Grenade: cca 80 ks
50.Sumka na zásobník k ostreľovacej puške AWM .308 10 ranový (.308 NATO): cca 80 ks
51.Sumka na zásobník k ostreľovacej puške AWM .338 - 5 ranový (.338 cal NATO): cca 80 ks
52.Sumka na zásobník k ostreľovacej puške AW .50 - 5 ranový (.50 cal NATO): cca 80 ks
53.Sumka na zásobník k útočnej puške M4- 30 ranový (5,56 mm NATO Ball): cca 80 ks
54.Sumka Fastmag pre zásobník k útočnej puške M4- 30 ranový (5,56 mm NATO Ball): cca 80 ks
55.Sumka na zásobník k útočnej puške HK-417- 20 ranový (.308 cal NATO): cca 80 ks
56.Sumka na zásobník k útočnej puške HK-417- 10 ranový (.308 cal NATO): cca 80 ks
57.Sumka na zásobník k FN MINIMI 200 ranový (5,56 mm NATO): cca 80 ks
58.Sumka na 2 zásobníky samopalu Heckler-Koch typ UMP 30 ranový (9 mm LUGER):cca 80 ks
59.Sumka-pás na 3 náboje do 40 mm granátometu (40 mm Grenade): cca 80 ks
60.Sumka na lano: cca 80 ks
61.Sumka - odhadzovák: cca 81 ks
62.Taktické traky typu H s textilnými plátmi a univerzálnou väzbou - Chest rig: cca 80 ks
63.Sumka na zásobníky k útočnej puške BREN CZ-805: cca 80 ks
64.Sumka na JP 75 A: 3 900 ks
65.Sumka na zásobníky pištole CZ B 09: cca 80 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 050 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Nosný modulárny systém" verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania verejnej súťaže, výsledkom ktorej má byť uzatvorenie rámcovej dohody.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
d) iným rovnocenným dokladom.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a), g) a h) zákona o
verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol uchádzačovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím).
Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť v tom prípade, ak by sa elektronickej aukcie mal zúčastniť iba jeden uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.10.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2021 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 20 ods. 8 vo väzbe na § 20 ods.7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne, listinne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432843 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil").
Nasledovné časti súťažných podkladov sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa aj v editovateľnej podobe vo formáte word: Oddiel B.1 Návrh rámcovej dohody, Oddiel B.2 Opis predmetu zákazky, Oddiel A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, bod. 4. Vzor cenovej ponuky.
Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Pokiaľ bude žiadosť zaslaná elektronicky, záujemca svoju žiadosť odošle bezodkladne aj poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé, k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje (identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Súťažné podklady budú odoslané elektronicky na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v žiadosti.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 50 000,- EUR. (slovom päťdesiattisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

6. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.07.2021