Konzervatórium - prestavba a nadstavba, Žilina.

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.066.723,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Telefón: +421 903804008
Fax: +421 415032431
Email: drahoslorinc@outlook.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Konzervatórium - prestavba a nadstavba, Žilina.
Referenčné číslo: NLZ-KZA-01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:

Špecifikácia stavby: Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a zateplenie celého objektu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 066 723,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214310-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina; parcela č. 1291/1, 1291/5 k. ú. Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Stavebné práce zahŕňajú nadstavbu objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavbu novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukciu rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie, malú dispozičnú prestavbu I.NP., prestavbu a dostavbu II.NP a nadstavbu III.NP južnej časti objektu Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a zateplenie celého objektu. Nový návrh fasády je navrhnutý v troch tlmených farbách omietky v bielej a svetlo hnedosivej, obklady a plechové krytiny vo farbe bridlicovo sivej. Výplne otvorov budú v rovnakej farbe ako plocha, v ktorej sú osadené, tak aby nevznikali na fasáde tvrdé farebné kontrasty.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 066 723,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j uchádzač musí ako súčasť ponuky predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov v zmysle Prílohy I súťažných podkladov. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), t.j. potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne a doklady podľa § 32 ods. 2 písm. c), t.j. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenie miestne príslušného colného úradu nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

UPOZORNENIE:
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO.
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu akoje predmet zákazky, pričom sa vyžaduje preukázanie realizácie minimálne jednej stavby s minimálnou hodnotou 1 000 000,- EUR bez DPH alebo minimálne dvoch stavieb s minimálnou kumulatívnou hodnotou 1 500 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočňovanie presahuje stanovené obdobie za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť prác, ktoré boli uskutočnené v požadovanom období.

Predložený zoznam uskutočnených prác, potvrdený odberateľom, musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- názov zákazky /druh prác (stručný opis),
- zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
- lehotu výstavby,
- potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní prác podľa obchodných podmienok
- kontaktnú osobu s uvedením mena, tel. čísla, prípadne e-mailu, kde si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené informácie.
Tieto dokumenty musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

K § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO
Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že zodpovedná osoba má potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky.

Pozícia stavbyvedúci kvalifikačné požiadavky
1) minimálne päť rokov zodpovedajúcej odbornej praxe v rovnakej alebo podobnej funkcii pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
2) doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb.o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním pozemné stavby alebo adekvátny ekvivalentný doklad vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla,
3) profesijný životopis zodpovednej osoby, podpísaný dotknutou osobou, z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, dosiahnuté vzdelanie a získaná prax,
4) vyhlásenie zodpovednej osoby, že bude zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby.

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii). Súčasťou predložených dokladov musia byť kópie dokladov o odbornej spôsobilosti požadovanej zodpovednej osoby.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 ZVO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, určené verejným obstarávateľom, Jednotným európskym dokumentom (JED-om) v zmysle §39 ods.1 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvných podmienok.
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 20 000,00 EUR
Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1 Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/ videonavody-5f9.html .

VI.3.2 Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk) pre:
-verejného obstarávateľa v Príručke používateľa systému EVO Nadlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (pdf, 6 MB) a pre záujemcu / uchádzača v Príručke používateľa systému EVO - Nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (PDF - 2,5 MB) .

VI.3.3 V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

VI.3.4 Editovateľné časti súťažných podkladov sú zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa:
http://www.regionzilina.sk/sk/verejne-obstaravanie

VI.3.5 Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky vzhľadom na nadväznosť a kompatibilitu jednotlivých modulov zadania.

VI.3.6 Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., a zákona č. 315/2016 Z. z.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.07.2021