Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
393.054,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
Telefón: +421 908195619
Email: breza2.juraj@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.regionzilina.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo
Referenčné číslo: PZ(ZSK/SOSPaSN
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zateplenie objektu školy vrátane strechy, výmena fasádnych okien a ostatné dokončievacie práce vrátane bleskozvodu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
393 054,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zateplenie fasády školy minerálnou tepelnou izoláciou, zateplenie strechy vrátane novej vrchnej vrstvy falcovanou strešnou krytinou. V schodiskovom priestore sú navrhnute nové plastové okna s izolačným trojsklom. Pripojovacie škáry budú opatrene okennými a komprimačnými páskami pre dostatočne utesnenie a odvetranie možných vodných par do exteriéru. Zrealizuje sa novy okapový chodník, upraví sa prestrešenie vstupného schodiska.
Zastavaná plocha 739,68 m2, Obostavaný priestor 14 987,10 m3.
V suterénnej časti a v rámci prvého až štvrtého nadzemného podlažia sa na existujúce murivo nalepia izolačne dosky. Dosky budú lepene a kotvene k podkladu. Po odstránení klampiarskych dažďových prvkov, fasádnych prvkov strechy, degradovanej strešnej krytiny z asfaltovaného šindľa, demontovaní dreveného debnenia sa odstráni aj degradovaná a poškodená minerálna tepelná izolácia. O drevene priehradové väzníky budú nakotvené drevené pomocné krokvy, ktorými sa predĺži okap strechy od fasádneho zateplenia. Po odstránení minerálnej tepelnej izolácie sa na spodne pásnice väzníkov nabijú dosky, tie budú tvoriť riedke debnenie. Na dosky sa celoplošne uloží parotesná fólia. Následne sa celoplošne uloží tepelná izolácia. Na drevené priehradové väzníky sa celoplošne prevedie difúzna fólia. Dosky budú celoplošne prekryte asfaltovou hydroizolačnou vrstvou. Krytina je navrhnutá falcovaná. Po odstránení okapových betónových tvárnic, zateplení soklového muriva sa zrealizuje novy okapový chodník. V schodiskovom priestore objektu sa nachádzajú staré 20- ročne plastové okna a dvere s izolačným dvojsklom. Tie budú demontovane a budú namontovane nove plastové okna a dvere presklene s izolačným trojsklom. Jedna sa o plastové okna s viackomorovym rámom a krídlom s oceľovou pozinkovanou výstuhou, vrátane hlavných kotviacich prvkov a systémové kovania. Interiérová parapetná doska drevotrieska s laminovaným povrchom a poplastovanou koncovkou. Po zateplení fasády sa namontujú na existujúcich oknách hliníkové vonkajšie parapety.
Na čelnom vstupe do suterénu je zrealizovane prestrešenie s polykarbonatovymi platňami. Pred zateplením fasády objektu sa demontuje existujúci strešný polykarbonát, bude skrátený o 100 mm, po zateplení sa namontuje na povodne miesto. Namontuje sa nová krycia lišta. V zadnej časti objektu sa nachádza vonkajšie oceľové schodisko. Oceľové stojky schodiska budú odpálene od kotviacej podlahovej platničky. Schodisko bude od budovy posunuté o hrúbku zateplenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
393 054,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
5.1Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie z Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené centrálnou obstarávacou organizáciou (ďalej len COO) a poskytne COO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré COO predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
1.2 COO na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že COO je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť COO potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j uchádzač musí ako súčasť ponuky predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov v zmysle Prílohy H týchto súťažných podkladov. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), t.j. potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne a doklady podľa § 32 ods. 2 písm. c), t.j. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenie miestne príslušného colného úradu nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
1.3 Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, zodpovedajúce predmetu zákazky.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.5 COO je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu týkajúce sa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO.
1. Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží:
1.1 zoznam stavebných prác rovnakého druhu ako predmet zákazky, uskutočnených uchádzačom za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ - dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
1.2 údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
COO požaduje preukázanie odbornej úrovne personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových expertov a to konkrétne:
-odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a. Predloženie zoznamu úspešne zrealizovaných referenčných zákaziek/prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote min. 470 000,00 EUR s DPH za uvedené päťročné obdobie.

COO pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky bude COO považovať stavby v zmysle klasifikácie stavieb Vyhlášky štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.: typ 1, oddiel 11 Bytové budovy a typ 1, oddiel 12 Nebytové budovy, ak stavby zahŕňali aj: výmenu/montáž okien, zateplenie obvodového plášťa.

b. Najmenej jeden odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby
Musí mať skúsenosť s realizáciu výmeny/montáže okien, zateplenie budovy. Dokladovať referenciou stavbyvedúceho, referencia firmy je nepostačujúca. V zozname uskutočnených stavieb uviesť aspoň jednu stavbu, kde objem zákazy bol rovný alebo vyšší ako 100 000,00 EUR bez DPH. Pokiaľ nie je stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, predloží uchádzač písomnú dohodu s osobou, ktorá bude činnosť stavbyvedúceho vykonávať.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. V takomto prípade musí uchádzač COO preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť - z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
COO pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 5 000,00 EUR. Podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 až 116 zákona o VO (ZVO) s využitím pravidla uvedeného v § 112 ods. 6 ZVO prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) bez uplatnenia e-aukcie. Centrálna obstarávacia organizácia je verejný obstarávateľ a poskytuje pri zadávaní tejto zákazky inému verejnému obstarávateľovi podporné služby.
2. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a potrebné technické vybavenie zadefinované a zverejnené na portáli UVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk)
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, zelené verejné obstarávania a obstarávanie nie je zamerané na
sociálne aspekty
8. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona.V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť - z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. . Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak. Výkaz výmer sa vkladá v editovateľnom tvare - napr. formát excel.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021