Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši

  Zadávateľ:
Obec Malý Horeš
  Predpokladaná hodnota:
379.635,59 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.08.2021 11:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Malý Horeš
IČO: 00331724
Družstevná 233/33, 07652 Malý Horeš
Slovensko
Kontaktná osoba: Csaba Furik
Telefón: +421 907349797
Email: csabafurik@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Uličná
Telefón: +421 911295519
Email: katarina.ulicna@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši
Referenčné číslo: FUR000061
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vytvorenie funkčných priestorov v areáloch vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš. Účelom stavby je kvalitatívne zhodnotenie existujúceho areálu:
-výstavba šatní a hygienických zariadení pre účinkujúcich a hygienických zariadení pre návštevníkov
-rekonštrukcia pôvodného altánku na existujúcej kruhovej betónovej platni severne od amfiteátra na kopci pod lesom
-napojenie rekonštruovaných objektov na inžinierske siete vodovod, žumpy, elektrina
-splnenie požiadaviek z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (požiarna nádrž), hygieny atď.
-rekonštrukcia cestičiek v areáli vínnych pivníc
-napojenie cestičiek na cestu III. triedy.
Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
379 635,59 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212320-5
45233160-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Malý Horeš.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky: je vytvorenie funkčných priestorov v areáloch vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš. Účelom stavby je kvalitatívne zhodnotenie existujúceho areálu:
-výstavba šatní a hygienických zariadení pre účinkujúcich a hygienických zariadení pre návštevníkov
-rekonštrukcia pôvodného altánku na existujúcej kruhovej betónovej platni severne od amfiteátra na kopci pod lesom
-napojenie rekonštruovaných objektov na inžinierske siete vodovod, žumpy, elektrina
-splnenie požiadaviek z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb (požiarna nádrž), hygieny atď.
-rekonštrukcia cestičiek v areáli vínnych pivníc
-napojenie cestičiek na cestu III. triedy.
Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Cena za celý predmet zákazky (v EUR bez DPH)
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota plnenia predmetu zmluvy (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi)
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
379 635,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 11 000,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje
predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý
má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov
verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný
na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s
obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných
systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 písm. c) svoje finančné a ekonomické postavenie uvedením ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o
majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite.
V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok
(www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie,
že tieto informácie už boli zverejnené.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady ekvivalentné k
súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem
prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka.

V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na
predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na
výpočet ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa.

V súlade s §38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú
metódy určené nasledovne:
Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé
záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osoba) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 +
r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie
Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé
finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
Vzorec: Likvidita 2. stupňa (fyzická osoba) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a
záväzkoch

Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) /
(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
Vzorec: Likvidita 3. stupňa (právnická osoba) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 +
r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie
Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky +
Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
Vzorec: Likvidita 3. stupňa (fyzická osoba) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o
majetku a záväzkoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,7 a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich overených kópií:

1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

1.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

3. Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo
čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

4. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b):
Predložený zoznam stavebných prác bude obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
- sídlo objednávateľa,
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.
Uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky minimálne v
hodnote 360 000,- € bez DPH súhrnne za predchádzajúcich päť rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

1.2 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34
ods. 1 písm. g):
Zo záujemcom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé:
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie
stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže
predložením profesijných životopisov alebo ekvivalentným dokladom
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu
zákazky, čo záujemca u týchto osôb preukáže predložením profesijných životopisov, príslušnými platnými certifikátmi
a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k
obstarávanému predmetu zákazky alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého zo záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby
zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (životopis) alebo ekvivalentného dokladu
musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky,
- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k
obstarávanému predmetu zákazky a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu príslušného riadiaceho zamestnanca,
- prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného riadiaceho
zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax a vzdelanie u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu
k obstarávanému predmetu zákazky nasledovne:
a)minimálne 6-ročnú odbornú prax v oblasti riadenia stavby vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (túto
podmienku účasti záujemca preukáže životopisom príslušnej osoby alebo ekvivalentným dokladom).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.08.2021 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 11:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o.
Ulica 1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ods. 1, písm. d) ZVO uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm.
g) ZVO: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) V súlade s §56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 až 14 ZVO na viac ako 10 pracovných dní.

4) Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly,
-ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi,
-ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a
b) dôjde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislatívy.
V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP, verejný obstarávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Úspešnému uchádzačovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

5. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a
to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, Generálne riaditeľstvo pre audit fondov EÚ, Maďarsko
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese
https://pluto.ultimaratio.sk.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021