Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
582.150,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.08.2021 08:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Telefón: +421 901921452
Email: mcornak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
II.1.2) Hlavný kód CPV
72260000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie služby Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice a to úpravou existujúcich eGov služieb, dodaním nových požadovaných eGOV služieb, dodaním požadovaných interných integrácií na existujúce systémy, dodaním externých integrácií pomocou CSRU.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
582 150,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72267000-4
72261000-2
72212000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie služby Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice a to úpravou existujúcich eGov služieb, dodaním nových požadovaných eGOV služieb, dodaním požadovaných interných integrácií na existujúce systémy, dodaním externých integrácií pomocou CSRU. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B.1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
582 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód: 311071AHD9
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7, Informačná spoločnosť, Investičná priorita IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, špecifický cieľ 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov, projekt: Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
4. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač, ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať nasledovné doklady - doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (Výpis z registra trestov) a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania uvedenej podmienky poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní stratil možnosť prístupu k daným údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov aj predloženie aj uvedených dokladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.08.2021 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.08.2021 10:00
Miesto: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu
verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa
spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na URL adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13427/summary

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 15.000,-EUR. Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.3.9 a 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

7. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum
trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

8. Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním. Nie je obstarávaním inovácií, a nie je zamerané na sociálne aspekty.

9. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona v spojení s § 55 zákona. (postup tzv. super reverznej súťaže).

10. V súlade s § 56 ods. 12 zákona si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak všetky ponúknuté ceny budú vyššie ako stanovená predpokladaná hodnota zákazky alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Revízne postupy sú definované v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.07.2021