Tablety proti komárom do domácností na území Hl. mesta SR Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
4.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.07.2021 13:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Heriban
Telefón: +421 259356547
Email: tomas.heriban@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Tablety proti komárom do domácností na území Hl. mesta SR Bratislavy
Referenčné číslo: MAGS OVO 56825/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33631600-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je riešenie dezinsekcie komárov na území mesta Bratislava využitím voľnopredajných tabliet, distribuovaných do domácnosti uzavretých areálov. Prípravok má byť určený pre spoľahlivé a efektívne ničenie lariev komárov v mieste ich liahnutia. Prípravok vo forme tabliet musí mať pre spotrebiteľa zrozumiteľné a praktické dávkovanie počet tabliet na určitý objem vody. Účinná látka použitá vo výrobku musí byť čo najmenej škodlivá podľa reportov a testov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Množstvo tabliet v jednom spotrebiteľskom balení do domácnosti je 5 kusov.
Hmotnosť jednej tablety: 2g
Výrobok musí byť overiteľný kartou bezpečnostných údajov výrobku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 REACH.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 500,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021