Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“

  Zadávateľ:
Gymnázium
  Predpokladaná hodnota:
243.534,86 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium
IČO: 00162159
Opatovská 7, 04135 Košice-Vyšné Opátske
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/506
Hlavná adresa(URL): https://gymopatke.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MARBU - VO 1, s. r. o.
IČO: 52827160
Dúhová 40 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/506
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://gymopatke.edupage.org/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
Referenčné číslo: 2021-PZ-Rekonštrukcia_elektroinštalácie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45311000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom je rekonštrukcia elektroinštalácie a realizácia
štruktúrovaného kábelového systému v objektoch verejného obstarávateľa, to všetko v podrobnom vymedzení predmetu zákazky v rozsahu a za podmienok podľa opisu predmetu zákazky (Príloha č. 3 SP), návrhu zmluvy (Príloha č. 4 SP) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných prác:
- Dodanie a montáž štrukturovaného káblového systému (SCS)
- Rekonštrukcia elektroinštalácie
- Oprava ELI
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
243 534,86 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmet zákazky sa bude realizovať v objekte sídla verejného obstarávateľa na adrese Watsonova 61, Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Projektová dokumentácia stavby - REKONŠTRUKCIA ELI V BUDOVE ŠKOLY GYMNÁZIA OPATOVSKÁ CESTA 7 a sprievodná projektová dokumentácia je vyhotovená projektantom Ing. Vladimírom Zummerom.
Technické riešenie je navrhnuté autorizovaným projektantom a overené stavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR. Overenie dodržania stavebných prác a výkonov s podmienkami, špecifikáciou a požiadavkami uvedenými v projektovej dokumentácii a s výkazom výmer, vyhotoveným úspešným uchádzačom, bude vykonávané stavebným dozorom.
Časový harmonogram výstavby - realizácie diela a jeho dodržiavanie, aktualizácia a možné zmeny časového
harmonogramu, ak uvedené bude nevyhnutné a podmienky súvisiace s dodržiavaním odsúhlaseného Časového
harmonogramu výstavby sú uvedené v príslušných podmienkach Zmluvy o dielo ktorá bude uzatvorená medzi
zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) stavebných prác a objednávateľom )verejným obstarávateľom).
Predmet zákazky je opísaný jednoznačne a presne v poskytnutej Projektovej dokumentácií v rozpracovanosti pre
realizáciu diela a tvorí dostatočný podklad pre vyhotovenie výkazu výmer v rozsahu zodpovedajúcom Projektovej
dokumentácii stavby a jej sprievodnej projektovej dokumentácii, ktorá definuje rozsah a špecifikáciu predmetu zákazky.
Poskytnutá Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia (Príloha č. 3 súťažných podkladov) definuje a deklaruje predmet zákazky, jeho rozsah a špecifikáciu je kompletná a predmet zákazky v požadovanom rozsahu a podľa špecifikácie a technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, je dostatočným podkladom pre uchádzača pre vyhotovenie výkazu výmer stavby a pre ocenenie vyhotoveného výkazu výmer pre celý predmet definovaný rozsahom a špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, ktorý ako súčasť ponuky predloží uchádzač s ocenením všetkých ním uvedených položiek vyhotoveného výkazu výmer, ktorých realizácia je nevyhnutná pre uskutočnenie a realizáciu diela - predmetu zákazky, určeného v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, v Projektovej dokumentácii stavby a sprievodnej projektovej dokumentácií.
Množstvo a rozsah premetu zákazky pre všetky stavebné objekty, ktoré tvoria predmet zákazky ako celok, sú presne
uvedené a špecifikované v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná
projektová dokumentácia.
Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia (Príloha č. 3) presne určuje rozsah predmetu zákazky rozsah diela, a špecifikuje požiadavky na kvalitu a špecifikáciu predmetu zákazky.
Podľa určeného rozsahu predmetu zákazky Príloha č, 3 súťažných podkladov - Projektová dokumentácia stavby a
sprievodná projektová dokumentácia vyhotoví a v ponuke predloží uchádzač výkaz výmer stavby realizačný rozpočet, a jeho ocenením stanoví uchádzač cenu za uskutočnenie všetkých položiek ním vyhotoveného výkazu výmer realizačného rozpočtu, nevyhnutných na realizáciu diela stavby a cenu celkom za určený rozsah predmetu zákazky podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
243 534,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Financovanie zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy o dielo.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
2. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z
obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
3. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 2. a 3.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade
uvedené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:
2.1 § 33 ods. 1 písm. a) ZoVO;
2.2 § 33 ods. 1 písm. d) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je definovaná v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO;
3.2 § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO;
3.3 § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO;
3.4 § 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO;
3.5 § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO;
3.6 § 34 ods. 1 písm. m) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je definovaná v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluve o dielo sú, okrem iného, požadované nasledovné podmienky vykonania zákazky:
- zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska kópiu dokladu o
poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním služieb mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty
zmluvnej ceny za Dielo - kópiu zmluvy o poistení (bližšie informácie v Zmluve o dielo).
Podmienky spojené s lehotou plnenia predmetu zákazky uvedené v bode II.2.7), sú definované v Prílohe č. 4 návrhu
Zmluvy o dielo, článku VI. Čas plnenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v systéme EN EVOSERVIS, na adrese garanta zabezpečujúceho
proces VO: MARBU - VO 1, s. r. o., pracovisko: Dúhová 40, 040 01 Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné ver. obstarávanie elektronicky v certifikovanom systéme EN
EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/ v rámci predmetnej zákazky.
2) Pre účely komunikácie vrátane doručovania, realizovanej v systéme EVOSERVIS, sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VO a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZoVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou EVOSERVIS.
Odoslaním takejto písomnosti prostredníctvom EVOSERVIS sa písomnosť dostáva do sféry dispozície
adresáta/uchádzača/alebo do sféry dispozície VO bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť, a doručenie
potvrdzovať. Na odoslanú správu elektronickou komunikáciou v EVOSERVIS je adresát upozornený notifikačným
emailom. Doručenie prostredníctvom EVOSERVIS je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta
dátovej správy v elektr. nástroji.
Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa doň zaregistruje na adrese
www.evoservis.sk/marbu/, príp. na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný
prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VO, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektr. ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane SP a príslušných príloh.
3) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému EN EVOSERVIS: Dostatočne vopred pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie
informácií uvedených vo výzve a v SP všetkým záujemcom, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
4) Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO potvrdením ponuky UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte (bližšie info v SP).
5) VO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 7 000,00 EUR, podrobnejšie uvedené v SP v
bode 17. Zábezpeka.
6) VO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
7) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D
jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hosp. subjekty spĺňajú všetky požadované PÚ v rozsahu uvedenom vo výzve. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia PÚ aj predložením čestného vyhlásenia.
8) VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ver. sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osob. predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
ZoD bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle ZoVO a nadobudne účinnosť najskôr v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke VO.
9) VO stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZoVO uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: VO vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hosp. subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10) VO odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, podrobnejšie uvedené v SP v kapitole A.2, bod 13. SP.
11) Predmetné ver. obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na soc. aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021