Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci

  Zadávateľ:
Mesto Kráľovský Chlmec
  Predpokladaná hodnota:
166.072,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Kráľovský Chlmec
IČO: 00331619
L. Kossutha 99, 07701 Kráľovský Chlmec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Blažej nagyidai
Telefón: +421 905835810
Email: info@ingrealdomus.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/6333/order/432812
Hlavná adresa(URL): https://kralovskychlmec.org/language/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva a prenesený výkon štátnej správy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je:
1)obstaranie materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne
2)obstaranie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej, chemickej učebne a učebne Biológie
3)obstaranie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne
4)obstaranie materiálno-technického vybavenia IKT učebne
vrátane súvisiacich služieb pre základnú školu v Kráľovskom Chlmci
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
166 072,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Didaktické pomôcky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola na ulici L. Kossutha 56 v meste Kráľovský Chlmec, okres Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania
- dodanie didaktických pomôcok pre fyzikálnu učebňu, chemickú učebňu, učebňu biológie a polytechnickú učebňu, vrátane dopravy do miesta dodania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
106 053,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly a umožnenia opakovania zadávania zákazky
podľa všeobecných obchodných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny program, Kód projektu: 302021K286
II.2.14) Doplňujúce informácie
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Časť: 2
II.2.1) Názov
Školský a laboratórny nábytok
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39160000-1
39180000-7
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola na ulici L. Kossutha 56 v meste Kráľovský Chlmec, okres Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania
- dodanie školského a laboratórneho nábytku pre jazykovú učebňu, fyzikálnu učebňu, chemickú učebňu, učebňu biológie, polytechnickú učebňu a IKT učebňu, vrátane dopravy do miesta dodania a súvisiacich služieb - montáže a rozmiestnenia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 170,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly a umožnenia opakovania zadávania zákazky
podľa všeobecných obchodných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny program, Kód projektu: 302021K286
II.2.14) Doplňujúce informácie
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Časť: 3
II.2.1) Názov
Informačno-komunikačné technológie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30213100-6
38652120-7
48190000-6
51000000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola na ulici L. Kossutha 56 v meste Kráľovský Chlmec, okres Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania
- dodanie informačno-komunikačnej technológie pre jazykovú učebňu, fyzikálnu učebňu, chemickú učebňu, učebňu biológie a IKT učebňu , vrátane dopravy do miesta dodania a súvisiacich služieb - inštalovania výrobných komponentov, testovania a uvedenia do prevádzky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
22 849,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly a umožnenia opakovania zadávania zákazky
podľa všeobecných obchodných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny program, Kód projektu: 302021K286
II.2.14) Doplňujúce informácie
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti doloženými dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, verejný
obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z..
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti z hľadiska osobného postavenia v zmysle § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžadujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač v pozícii dodávateľa sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu
zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu
zákazy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a
poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je
podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 13:00
Miesto: Ingreal DOMUS s.r.o., P. O. Hviezdoslava 56/98, 079 01
Veľké Kapušany, kancelária na 2. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi vo verejnom
obstarávaní sa uskutočňuje výhradne elektronicky prostredníctvom Informačného systému EVO (ďalej len IS EVO) na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432812. Záujemcovia/uchádzači majú všetky nevyhnutné informácie technickej povahy k dispozícii v užívateľskej príručke, zverejnenej na web stránke ÚVO pre IS EVO: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.
Verejný obstarávateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť dokumentov, ktoré neboli stiahnuté z profilu/vestníka verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk.
Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o tom, ktorý záujemca si stiahol súťažné podklady z profilu/vestníka verejného obstarávateľa a z toho dôvodu musí záujemca sledovať aktuálnosť zverejnených súťažných podkladov a informácie, ktoré môže verejný obstarávateľ počas lehoty na predloženie ponuky zverejniť.
Otázky týkajúce sa verejného obstarávania vyplývajúce zo zverejnenej dokumentácie predkladá uchádzač prostredníctvom portálu www.uvo.gov.sk anonymne tz. bez uvedenia svojich identifikačných údajov spoločnosti.
Záujemca je povinný priebežne sledovať aktuálnosť dokumentov až do doby na predkladanie ponúk:
Aktualizované oznámenia zverejnené vo vestníku UVO
Záujemca je povinný zapracovať a akceptovať odpovede, na ktoré verejný obstarávateľ záujemcom odpovedal.
Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky cez IS EVO.
Zákazka je prístupná pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie.
Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Výsledkom verejného obstarávania bude v prípade každej časti predmetu zákazky uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení ZVO, medzi verejným obstarávateľom (objednávateľom) na jednej strane a úspešným uchádzačom pre príslušnú časť predmetu zákazky (dodávateľom) na druhej strane.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021