Obstaranie komunálnej techniky

  Zadávateľ:
Obec Bajtava
  Predpokladaná hodnota:
165.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 11:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bajtava
IČO: 00308757
Bajtava 86, 94365 Bajtava
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Benkó
Telefón: +421 367575128
Fax: +421 367575128
Email: starosta@bajtava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.bajtava.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4437
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona - OBEC
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie komunálnej techniky
Referenčné číslo: 20210715_Vozidlo na zber a zvoz odpadu
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144511-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie novej komunálnej techniky pre Obec Bajtava vrátane dopravy na miesto plnenia. Jedná sa o obstaranie nového vozidla na zber zvoz a prepravu odpadu. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
165 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Na adresu sídla verejného obstarávateľa, uvedené v oddieli I.1).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie novej komunálnej techniky pre Obec Bajtava. Jedná sa o obstaranie 1 ks nového vozidla na zber zvoz a prepravu odpadu vrátane dopravy na miesto plnenia. Vozidlo musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem vrátane hygienických, pričom emisná norma musí byť zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania vozidla.
Dodávka predmetu zákazky sa požaduje vrátane dopravy, montáže a nastavenia, otestovania funkčnosti, zaškolenia a odovzdania do plnohodnotnej prevádzky v zmysle minimálnych technických špecifikácií predmetu zákazky uvedených v prílohe č.1 súťažných podkladov. Súčasťou preberacieho protokolu bude odovzdanie technického listu/produktového listu s preukázaním minimálnej požadovanej úrovne technickej špecifikácie na vozidlo vrátane príslušenstva, sprievodnej dokumentácie v jazyku slovenskom pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu ako aj servisnej dokumentácie.
Záručná doba na požadovaný predmet zákazky sa požaduje min. na dobu 24 kal. mesiacov a začína plynúť odo dňa
protokolárneho prevzatia predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota dodania
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
165 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka v zmysle § 46 zákona.
Zábezpeka je stanovená: vo výške 4 900,00 EUR slovom: ( štyritisícdeväťsto eur).
Podrobné vymedzenie ustanovení vzťahujúcich sa k zábezpeke, sa nachádza v článku 15 súťažných podkladov
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), b) a c) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z ISVS, pričom od 1.12.2019 sú funkčné ďalšie ISVS:
1. Informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
2. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie v súlade s § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3. Informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti, upravený v § 15
ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
I.. podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dodávku tovarov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúce 3 roky kumulatívne vo výške 165 000,00 EUR bez DPH, ktoré musia byť podložené referenciami resp. dôkazmi o plnení príslušných odberateľov, s uvedením cien, miest a lehôt dodávok tovaru, zhodnotenia podľa obchodných podmienok a odberateľov, vrátane kontaktných údajov odberateľa /meno, tel.
číslo/.
II. podľa § 34 ods. 1 písm. m),
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať týmito dokladmi minimálne požadovanú úroveň splnenia technickej špecifikácie resp. preukázanie splnenia technických požiadaviek ustanovené technickými predpismi, ktoré sa na tovar/zariadenie vzťahujú.
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť, podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, uvedených podľa bodu III.1.3) výzvy,
pokiaľ príslušný doklad/dokument nie je vydávaný/vyhotovený výlučne v elektronickej forme, resp. nie je určené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 11:05
Miesto: Na adrese sídla verejného obstarávateľa, uvedené v oddieli I.1).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk na predmet zákazky v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná verejný obstarávateľ na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk v systéme EVO za účasti členov komisie a uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO
https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo5f6.html.
3. Príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť, najnovšie verzie prehliadačov;
inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.
4. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne na stránke: www.uvo.gov.sk, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v elektronickom
úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na: http://www.uvo.gov.sk/profily
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. Úspešný uchádzač je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2015 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora ku dňu podpisu zmluvy ( ak relevantné ) a uviesť údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia a podiel subdodávky ( ak relevantné ).
7. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Kúpna zmluva. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov v návrhu zmluvy.
8. Ponuka predložená uchádzačom, musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa jedn. bodov 16. súťažných podkladov.
9. Záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti k predmetu zákazky jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
10. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v prípade subdodávateľov, ktorých kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, v častiach II. a III. formuláru jednotného európskeho dokumentu uviedol informácie o takýchto subdodávateľoch, resp. v čestnom vyhlásení ( ak relevantné )
11. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021