Revitalizácia parku Motýlia lúka

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
87.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Janošovová
Telefón: +421 259356342
Email: maria.janosovova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia parku Motýlia lúka
Referenčné číslo: MAGS OVO 56188/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45112711-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva Motýlia lúka - Pri Kríži (mestská časť Dúbravka), vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, závlahového systému a mobiliáru.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
87 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112300-8
45236250-7
77315000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
5.1.Bratislava, mestská časť Dúbravka - verejná plocha zelene pri zastávke Homolova (medzi ulicami Pri kríži a Homolova).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich prác :
SO-01 Spevnené plochy, chodníky
SO-02 Drobná architektúra, mobiliár
SO-03 Vegetačné úpravy
SO-04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie
SO POV.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Výkon stavbyvedúceho
Relatívna váha: 10
Názov: Lehota dodania
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
87 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: REACT-EU - IROP
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá je na predmetom zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň k § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
uchádzač predloženým zoznamom preukáže realizáciu minimálne jednej (1) stavby/projektu charakteru krajinárskych úprav verejných priestorov v urbanizovanom prostredí v kumulatívnom objeme minimálne 100 000,00 EUR vrátane DPH.

Zmluvná cena zákazky bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu podpisu predmetnej zmluvy o dodaní tovaru, t. j. s uvedením tohto dátumu).

Minimálna požadovaná úroveň k § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
1. Min. 1 (jedna) osoba s odbornou kvalifikáciou stavbyvedúci pre pozemné stavby a odbornou praxou s min. jednou (1) skúsenosťou stavbyvedúceho na stavbách/realizáciách charakteru krajinárskych úprav verejných priestorov v urbanizovanom prostredí v hodnote minimálne 50 000,00 EUR s DPH.

Uchádzač uvedené preukáže:
(i) osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na nasledovnú činnosť: Stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu pozemné stavby. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR;
(ii) zoznamom stavieb/realizácii s uvedením cien s DPH, miest, lehôt uskutočnenia zákaziek a osoby vykonávajúcej činnosť stavbyvedúceho s uvedením kontaktnej osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže preveriť pravdivosť uvádzaných údajov.

2. Min. 1 (jedna) osoba s odbornou kvalifikáciou arboristu;
Uchádzač uvedené preukáže jedným z nasledovných dokladom o odbornej spôsobilosti: ETW (European Tree Worker), ETT (European Tree Technician), ISA Certified Arborist, ISA Board Certified Master Arborist, ČCA (Český certifikovaný arborista) - Konzultant. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR.

Uchádzač v ponuke predloží potvrdenie, že daný odborník je v čase predloženia ponuky v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom. V prípade, že nie je v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom, môže ísť o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a je potrebné riadiť sa tam uvedeným postupom. Uchádzač berie na vedomie, že osoba určená na plnenie zmluvy sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy.

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 10:30
Miesto: Primaciálny palác, zasadacia miestnosť č. 19 (prízemie), Bratislava, Slovenská republika.
Otváranie ponúk sa uskutoční aj elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa: https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií bude mať dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez informačný systém https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12875/summary
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.07.2021