OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA COVP PRI HOTELOVEJ AKADÉMII V ŽILINE

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
302.468,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Lubelcová
Telefón: +421 415032413
Email: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA COVP PRI HOTELOVEJ AKADÉMII V ŽILINE
Referenčné číslo: 53_21
II.1.2) Hlavný kód CPV
39314000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými gastrozariadeniami. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
302 468,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HOTELOVÁ AKADÉMIA, HLINSKÁ 31, 010 01 ŽILINA, okres Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Množstvá predmetu zákazky v ks:
Chladiaci/mraziaci stôl -1, Pacojet 5, Elektrický konvektomat 5, Pekárenská pec 5, Varný monoblok vstavaných spotrebičov na stavebnom sokli 1, Udržiavacia skriňa-holding 5, Varný monoblok vstavaných spotrebičov na stavebnom sokli P2/1, P3/1, P4/1, P5/1(označenie pracovísk v dispozičnom riešení): - 4, Varný monoblok vstavaných spotrebičov na stavebnom sokli P2/2,P3/2, P4/2, P5/2(označenie pracovísk v dispozičnom riešení): - 4, Prevedenie zariadení na stavebný sokel všetkých špecifikovaných pracovísk 1, Teleskopická umývačka riadu 1, Univerzálny robot 1, Elektrický konvektomat s príslušenstvom 1, Pekárenská pec s príslušenstvom 3, Espresso kávovar - 2 pákový 1, Podpultová umývačka 1, Chladiaci stôl 1, Vstavaná nerezová skriňa - 4-dielna 1, Recepčný a barový pult - interiérové opláštenie 1, Doprava, montáž, demontáž zariadení, projekt, zaškolenie, revízie 1.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v bode 36 súťažných podkladov, ktorých súčasťou je aj príloha dispozičné riešenie projektu a špecifikácia k položke číslo 18 opisu predmetu zákazky - PD - časť architektúra - interiér, realizačný výkres A13,A14,A15,A16, A17 a A18.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
302 468,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS 302021J133
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZOVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZOVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZOVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZOVO. Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZOVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZOVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a)doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)
(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha J Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZOVO doklady uvedené v písmenách d) a f):
d)potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
f)čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.


UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZOVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZOVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZOVO zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZOVO. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov okrem referencií uvedených v evidencii referencií podľa § 12 ZOVO za predpokladu, že takéto referencie existujú.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZOVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZOVO. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Z dokladu musí byť zrejmé, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V takomto prípade predloží uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vo vzťahu k tejto časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté a zároveň nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZOVO. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov môže uchádzač predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZOVO. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúce tri roky odo dňa zverejnenia tohto oznámenia (ďalej len rozhodné obdobie) realizoval dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálne 1 (jedna) z týchto zákaziek bola v hodnote 200 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent hodnoty v inej mene a týkali sa tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa pre účely tejto zákazky bude považovať dodávka gastrozariadení pre zariadenia spoločného stravovania. Prepočítací kurz inej meny je stanovený na deň zverejnenia oznámenia vo vestníku Úradu podľa kurzu zverejneného na https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb. Ak sa splnenie podmienky preukazuje referenciou v zozname referencií vedenej úradom môže byť v ponuke uvedený len odkaz. V prípade, ak dodávky tovaru poskytoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba hodnotu poskytovanú ním samotným.

2.Podľa § 34 odst.1, písm. m) bod 1. ZOVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením:
- technických listov k ponúkaným tovarom: P.č. 1. Chladiaci/mraziaci stôl, 2. Pacojet, 3. Elektrický konvektomat, 4. Pekárenská pec, 5. Vstavaná indukčná platňa 4-zónová, Vstavaná indukčná platňa 2-zónová, Vstavaná opekacia platňa-chrómový vysokoleštený povrch, 6. Udržiavacia skriňa-holding, 7. Vstavaná indukčná platňa 2-zónová, Chladiaci/mraziaci stôl na GN, 8. Vstavaná indukčná platňa 4-zónová, Vstavaná opekacia platňa-chrómový vysokoleštený povrch, 10. Teleskopická umývačka riadu, 11. Univerzálny robot, 12. Elektrický konvektomat s príslušenstvom, 13. Pekárenská pec s príslušenstvom, 14. Espresso kávovar - 2 pákový, 15. Podpultová umývačka, 16. Chladiaci stôl ako súčasť cenovej ponuky na všetky položky predloženej cenovej ponuky,
- opisov k ponúkaným tovarom: P.č. 5. Varný monoblok vstavaných spotrebičov na stavebnom sokli-nerezové konštrukcie, Umývací stôl vo vyhotovení na stavebný sokel, 7. Varný monoblok vstavaných spotrebičov na stavebnom sokli P2/1, P3/1, P4/1, P5/1(označenie pracovísk v dispozičnom riešení)-Pracovný stôl s drezom, 8. Varný monoblok vstavaných spotrebičov na stavebnom sokli P2/2,P3/2, P4/2, P5/2(označenie pracovísk v dispozičnom riešení)- nerezové konštrukcie, 17. Vstavaná nerezová skriňa - 4-dielna, 18. Recepčný a barový pult - interiérové opláštenie ako súčasť cenovej ponuky na všetky položky predloženej cenovej ponuky.
Všetky požadované materiály požaduje predložiť v slovenskom alebo českom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných technických parametrov. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 12:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať ponuky, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v systéme EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Zábezpeka: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku. Zábezpeka je stanovená vo výške 3 000,- EUR. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZOVO.
5. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
6. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov.
7. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu zabezpečenia kontinuity dodávok tovaru a jeho montáže.
8. Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZOVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.
10. Vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly vydané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v dokumente: Príručka k procesu verejného obstarávania si verejný obstarávateľ dohodne odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy. Podrobnosti v návrhu zmluvných podmienok súťažných podkladov.
11. Dodatočné informácie k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky. Verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho požaduje dodať predmet zmluvy do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho o dodanie predmetu zmluvy elektronickou poštou. Zároveň pre vylúčenie pochybností sa verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho zaväzuje, že doručí uchádzačovi v postavení predávajúceho žiadosť o dodanie predmetu zmluvy najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy (zadania zákazky).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.07.2021