MZ-3-21_ Obnova kaštieľa v Želiezovciach- národná kultúrna pamiatka

  Zadávateľ:
Mesto Želiezovce
  Predpokladaná hodnota:
814.860,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Želiezovce
IČO: 00307696
SNP 2, 93701 Želiezovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4363/zakazky
Hlavná adresa(URL): https://www.zeliezovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MZ-3-21_ Obnova kaštieľa v Želiezovciach- národná kultúrna pamiatka
Referenčné číslo: MZ-3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia strechy, krovu, stropných konštrukcii a vybraných miestností prízemia: c.1.08 - 1.13 a chodby 1.23. 1 etapa
Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Vyhlasovateľ požaduje viazať ponuku zábezpekou v objeme 20 000,-€ v súlade s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ nevykonal trhové konzultácie v súlade s § 25
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
814 860,77 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45260000-7
45310000-3
45312311-0
45332200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Želiezovce, kaštieľ, parcela č. 218, 219/1 k.ú. Želiezovce
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia historickej pamiatky 1 etapa v súlade s projektovou dokumentáciou, architektonicko-historickým a archívnym výskumom a dendrologickým posudkom. Podrobne uvedené v projektovej dokumentácii.
ODPORÚČA SA VYKONAŤ OBHLIADKU STAVENISKA !!!
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
814 860,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 500
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG a Nórske fondy
II.2.14) Doplňujúce informácie
Lehota v dňoch v bode II.2.7) je maximálna, bude sa upravovať smerom dole v elektronickej aukcii podľa stanovených podmienok v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov v podlimitnej zákazke, týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených dokladov v elektronickej forme. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

2.1.Uchádzač predloží:
2.1.1.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (súčasť súťažných podkladov- formulár 17-3)
2.2.Uchádzač nepredkladá ak je doklad prístupný na portáloch verejnej správy SR
2.2.1.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra),
2.3.Doklady podľa bodov 2.1.1. a 2.2.1. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, - formulár 17-6-1 ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.).
2.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 2.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR.
2.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
2.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
2.7.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEUPLATŇUJE SA
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1.§34 ods. 1, písm. b) v súbehu s §34 ods.2
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich sedem rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
3.1.1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
3.1.2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
3.1.3.Minimálna požadovaná úroveň: Zoznam stavebných prác v kumulatívnom objeme 2 000 000,- € bez DPH a z toho rovnakého alebo obdobného charakteru v kumulatívnom objeme 500 000,- € bez DPH. ( za stavby obdobného charakteru sa budú považovať práce na umelecko-remeselnom alebo reštaurátorskom spôsobe obnovy historických stavieb, kostolov, iných kultúrnych pamiatkach ako napr. sochy, kašne, námestia), a z toho minimálne jedna zákazka na objekte zapísanom v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. v inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona (ďalej len register NKP). Uchádzač pri názve kultúrnej pamiatky uvedie aj jej číslo v registri NKP alebo iné identifikačné údaje v prípade, že ide o kultúrnu pamiatku z iného členského štátu ako Slovenská republika.
3.1.4.K predloženiu dôkazov o splnení podmienky uchádzač použije formulár 17-6-2 -zoznam stavebných prác, formulár 17-6-3 - Potvrdenie odberateľa o uspokojivom plnení zmluvy Zoznam stavebných prác uchádzač vydokladuje podľa bodu 3.1.1.referenciami podľa § 12 zákona 343/2015 Z.z., postačuje doložiť linkom ich zverejnenia, alebo potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác objednávateľom v súlade s bodom 3.1.2.
3.2.§34 ods. 1, písm. g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
3.2.1.oprávnenie stavbyvedúci kópia vydaného osvedčenia, alebo výpis z SKSI na odborne spôsobilú osobu, minimálne v rozsahu pozemné stavby
3.2.2.oprávnenie reštaurátor- špecializácia M1 - Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry člen komory reštaurátorov. Prílohou oprávnenia profesijný životopis a zoznam vykonaných reštaurátorských prác za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia zákazky.
3.2.3.minimálne jeden expert v odbore tesár doložené profesijným životopisom s uvedením minimálne troch zákaziek na realizácii krovov nad 100 m2 a z toho minimálne jednej zákazky na historickom stavebnom objekte.
3.2.4.osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre elektrické zariadenia vhodné pre realizáciu prác, minimálne oprávnenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §22 v rozsahu Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A bez nebezpečenstva výbuchu.
3.2.5.požadované údaje o vzdelaní v bodoch 3.2.1. až 3.2.4. môžu byť nahradené ekvivalentným dokumentom vydávaným príslušným orgánom mimo územia Slovenskej republiky.
3.3.§34 ods. 1, písm. h)
3.3.1.uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy doloží sa certifikátom ISO 14001 v oblasti stavebníctva vo väzbe na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Pokračovanie v odseku Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.4.§34 ods. 1, písm. m)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená.
3.4.1.požaduje sa predložiť výkresovú dokumentáciu alebo ekvivalentný dokument exteriérových okien a dverí overených výrobcom, ktoré musia byť replikami pôvodných otvorových konštrukcií.

4.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa bodu 3.2, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

5.§114
Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením formulár 17-6-4 alebo formulárom JED, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Neodporúča sa predloženie čestného vyhlásenia alebo formulára JED v kombinácii s dôkazmi o splnení niektorých podmienok účasti, ktoré sú uvedené v predkladanom vyhlásení alebo JED.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predmetná zákazka musí byť realizovaná v súlade s podmienkami zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie. Všetky historické prvky musia byť odsúhlasené krajským pamiatkovým úradom Nitra.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: jednoetapová s pohyblivým koncom etapy, maximálna lehota na vloženie ponuky 30 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 4 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.08.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 17.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.08.2021 08:00
Miesto: Elektronický systém EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V nadväznosti na použitie elektronickej aukcie je sprístupnenie ponúk a vyhodnotenie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
d)
31.1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO, ktorý je súčasťou profilu dňom zverejnenia výzvy vo vestníku UVO.
31.2.Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky.
31.3.Portál na predkladanie ponúk je prístupný pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie.
31.4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania a počas priebehu administratívnej kontroly riadiaceho orgánu, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.
31.5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa verejne nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. Kompletné ponuky sú privátne prístupné len pre kontrolný orgán.
31.6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Projektových zmlúv z grantov INTERREG a EHP/Nórske fondy sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť' výkon kontroly/ auditu/overovania súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti projektových zmlúv, v súlade s obsahom zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021