Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
48.715,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Hlavná adresa(URL): http://bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“
Referenčné číslo: 08054/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71520000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby stavebno - technického dozoru pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác pre stavbu s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou Utekáč.

Dielo sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:

- SO 101-01 II/529 Hranica okresov DT/BR - Sihla, km 13,659 - km 17,727
- SO 101-02 II/529 Sihla - Čierny Balog, km 17,727 - km 28,951
- SO 101-03 II/529 Intravilán Čierny Balog, km 28,951- km 31,508
- SO 101-04 II/529 Čierny Balog - Brezno, km 32,380- km 34,800
- SO 102-01 Cesta III/2724 Kokava nad Rimavicou - Utekáč, km 1,487 - km 4,718
- SO 102-02 Cesta III/2724 Utekáč - Sihla, km 8,800 - km 19,784
- SO 201-00: Most ev.č. 529-008 v km 27,973
- SO 202-00: Most ev.č. 529-009 v km 28,880
- SO 203-00: Most ev.č. 529-010 v km 31,447
- SO 204-00: Most ev.č. 529-011 v km 31,500
- SO 205-00: Most ev.č. 529-013 v km 34,074
- SO 206-00: Most ev.č. 529-014 v km 36,921
- SO 207-00: Most ev.č. 529-015 v km 37,606
- SO 208-00: Most ev.č. 2724-01 v km 0,859
- SO 209-00: Most ev.č. 2724-02 v km 5,593
- SO 210-00: Most ev.č. 2724-03 v km 6,484
- SO 211-00: Most ev.č.2724-04 km 9,018
- SO 212-00: Most ev.č. 2724-05 km 10,626
- SO 213-00: Most ev.č. 2724-06 km 15,193
- SO 214-00: Most ev.č. 2724-07 v km 17,182
- SO 301-00 Sanácia zosuvného územia na ceste III/2724 v km 15,537 15,599

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o výkone stavebného dozoru medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Zmluva bude uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami v zmysle § 269 ods. 2 a podporne a primerane podľa ustanovení § 566 a nasl., a § 591 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ/Zhotovitelia stavby bude/ú vybraný/í na základe výsledku verejnej súťaže s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekač vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 18.12.2020 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 247-609581 a dňa 21.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 267/2020 pod označením 45278 - MSP.

Stavebný dozor bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác pre zaistenie bezproblémovej implementácie jednotlivých etáp v súlade s odsúhlasenými projektovými dokumentáciami, časovým harmonogramom a rozpočtom stavby. Z priebehu výstavby budú vytvárané pravidelné dvojmesačné správy SD, ktoré budú rozdelené v zmysle členenia stavby. (Príloha č. 4 k Výzve Pravidelná správa).

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že Zmluva o výkone stavebného dozoru uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zároveň nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby.

Súťažné podklady vrátane projektových dokumentácií k zákazke s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekač sú zverejnené na nasledovnej URL adrese elektronického systému JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4778/summary.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
48 715,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.07.2021