Zabezpečenie školení v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre prax 2.“

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
19.120,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Hlavná adresa(URL): http://bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie školení v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre prax 2.“
Referenčné číslo: 08678/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
80000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, konkrétne ide o školenia pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s tým súvisiace práce k projektu Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom: Moderné vzdelávanie pre prax 2.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti:
Časť predmetu zákazky č. 1 Vzdelávací kurz Technologický a kresliaci softvér
Časť predmetu zákazky č. 2 Vzdelávací kurz LMS Moodle
Časť predmetu zákazky č. 3 Vzdelávací kurz CAD

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti predmetu zákazky nie je obmedzená. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo na viacero častí tak, ako to verejný obstarávateľ zadefinoval v tejto Výzve a jej prílohách.

Všetky náklady na dopravu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s poskytnutím služby musia byť súčasťou ceny pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v prílohách tejto Výzvy, najmä v prílohe č. 2a, v prílohe č. 2b a v prílohe č. 2c Návrh zmluvy o spolupráci pre každú časť predmetu zákazky samostatne a v ostatných prílohách tejto Výzvy.

Zmluva o spolupráci nadobúda účinnosť deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

- zverejnení Zmluvy o spolupráci na webovom sídle objednávateľa (Banskobystrický samosprávny kraj),
- doručení Správy zo štandardnej ex-post kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov vyplývajúcich z budúceho plnenia tejto Zmluvy o spolupráci.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
19 120,88 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu ITMS2014+: 312011ACM2, OP: Ľudské zdroje, PO: Vzdelávanie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2021