Novostavba bytového domu v obci Bobot

  Zadávateľ:
Obec Bobot
  Predpokladaná hodnota:
1.200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bobot
IČO: 00311421
Bobot 56, 91325 Bobot
Slovensko
Kontaktná osoba: Danka Ďuriačová
Telefón: +421 326594831
Email: starostka@bobot.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba bytového domu v obci Bobot
Referenčné číslo: BD_2021_JM2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie komplexného zhotovenia diela bytového domu s celkovým počtom 16 b. j. ako aj projektový manažment pre kompletizáciu podkladov a príloh pre podanie žiadosti na ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) a MDaV SR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky).
Bytový dom, ako aj každý z ich bytov vrátane spoločných priestorov a technickej infraštruktúry musí vyhovovať požiadavkám na poskytnutie dotácie na kúpu bytu v bytovom dome a na poskytnutie dotácie na kúpu technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v platnom znení a na poskytnutie úveru na kúpu bytu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 v aktuálnom znení.
Bytový dom bude tvoriť predmet kúpy jednotlivých nájomných bytov a ich spoločných priestorov a prislúchajúcej technickej infraštruktúry, pričom musí byť splnená podmienka:
- Vybavenie bytov musí spĺňať podmienky stanovené pre bežný štandard.
- Nájomné byty musia spĺňať energetickú energetická úroveň, ktorej je horná hranica triedy A0 pre globálny ukazovateľ podľa § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211340-4
71242000-6
71240000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. obce Bobot, parcela č. 220/2 a 31/3
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ požaduje:
- Bytový dom s max. 4 nadzemnými podlažiami
- 16 bytových jednotiek bude v zložení:
8 dvojizbových bytov
8 trojizbových bytov

1.Jednotlivé byty a prislúchajúca technická vybavenosť musia spĺňať požadované parametre pre poskytovanie podpory na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti podľa príslušnej legislatívy platnej (Zákon č. 150/2013 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania, Vyhláška MDaV SR č. 326/2015 Z.z. a súvisiacich predpisov v platnom znení).
2.Vybavenie bytov musí spĺňať podmienky stanovené pre bežný štandard.
3.Nájomné byty musia spĺňať energetickú energetická úroveň, ktorej je horná hranica triedy A0 pre globálny ukazovateľ podľa § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.Požaduje sa odovzdanie projektovej dokumentácie spolu s právoplatnými územným rozhodnutím a právoplatnými stavebnými povoleniami stavby odsúhlasených v územnom konaní a stavebných konaniach za paušálnu sumu 1,- € s DPH. Táto cena zahŕňa aj potrebnú inžiniersku činnosť k uskutočneniu predmetných povolení.


Počet parkovacích miest: 22 ( z toho 2 pre telesne postihnutých)
Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 200 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 40
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 443/2010
Z.z. a zákona č 150/2013 o ŠFRB, Ministerstva dopravy a výstavby SR, a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, nakoľko ich verejný obstarávateľ vie overiť z informačných systémov verejnej správy.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo
pobočky zahraničnej banky.
2.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.
1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu Výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží:
- vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako tri mesiace k
poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade
splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre
spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
- predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené
ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b), c), d), g), h), l) zákona o verejnom obstarávaní. Pre obmedzenie počtu znakov v tejto časti sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo
služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b) Požaduje sa predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.Uchádzač splnenie podmienky preukáže na základe dokladu o realizácii prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky:
a) ľubovoľným počet potvrdení o realizácii pozemnej stavby financovanej zo ŠFRB prostredníctvom inštitútu Kúpy
existujúcej resp. neexistujúcej stavby, ktorej súčasťou bol projektový manažment pre kompletizáciu podkladov a príloh potrebných pre podanie žiadosti v celkovom objeme predpokladanej hodnoty zákazky.
b) Minimálne jedno potvrdenie o výstavbe pozemnej stavby v energetickej triede A0 alebo v energetickej triede A1 alebo v energetickej triede B v objeme min. predpokladanej hodnoty zákazky.
Uchádzač môže preukázať splnenie danej podmienky účasti aj na základe jedného potvrdenia o realizácii.
2.k § 34 ods. 1 písm. c)
- min. jeden elektrotechnik špecialista s príslušným dokladom na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle platných právnych predpisov pre elektrické zariadenie vydané oprávnenou autoritou Technickou
inšpekciou, resp. iné ekvivalentné osvedčenie na činnosť odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení vydané príslušným orgánom členského štátu
3.§ 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 Zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
Uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou :
1. pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 alebo OHSAS 18001, vydaného nezávislou inštitúciou,ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu.
2. ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.
Viac z kapacitných dôvodov v SP
4.k § 34 ods. 1 písm. g)
-Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci pre pozemné stavby). Požaduje sa aby tieto osoby mali odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané členskom štáte (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
5. § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 Zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
Uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a
používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky.
Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prime aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
6. k § 34 ods. 1 písm. l)
uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie podiel subdodávateľa na realizácii zákazky v % s uvedením názvu, miesta, sídla podnikania a predmetu podielu na zákazke. viac v SP
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 05.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 10:00
Miesto: Obecný úrad Bobot, Bobot 56, Bobot 913 25
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania
(VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia
podmienok účasti JED-om podľa § 39 alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO
5.Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
6. Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015 . Zábezpeka: 5.000,00 EUR (slovom päťtisíc €).
7. Doba realizácie výstavby bytového domu je v zmysle ŠFRB maximálne 24 mesiacov.
8. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácii a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok, preto ho nie je možné deliť na časti.
10. VO pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
11.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
12. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
13. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2021