Zabezpečenie dodávky potravín pre ŠJ Strednej športovej školy Banská Bystrica

  Zadávateľ:
Stredná športová škola
  Predpokladaná hodnota:
209.300,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná športová škola
IČO: 00516554
Trieda SNP 54, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Vašičková
Telefón: +421 949014595
Email: jana.vasickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1170
Hlavná adresa(URL): https://sgbb.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
stredná škola
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie dodávky potravín pre ŠJ Strednej športovej školy Banská Bystrica
Referenčné číslo: ID 2279
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na sedem samostatných častí:

1. časť: Ovocie a zelenina
2. časť: Chlieb a pečivo
3. časť: Mlieko a mliečne výrobky
4. časť: Mäso a mäsové výrobky
5. časť: Mrazené výrobky
6. časť: Trvanlivé potraviny
7. časť: Vajcia


Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
209 300,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 7
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Toto verejné obstarávanie nie je zelené VO, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.07.2021