Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystria

  Zadávateľ:
Spojená škola
  Predpokladaná hodnota:
327.880,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 42195446
Kremnička 10 , 97405 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/16243
Hlavná adresa(URL): https://stavebnabb.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystria
Referenčné číslo: ID 2295/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie služieb stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál, prevádzkovanie bufetu a tak isto prenájom materiálno - technického vybavenia.

Súčasťou zákazky je:
- zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe Objednávateľa, priemerným počtom denne vydaných jedál 300 ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len škola) s jej súhlasom. Výdaj bude prostredníctvom stravných lístkov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin,

- zabezpečenie doplnkového predaja v bufete v Spojenej škole, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby,

- zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou pri rôznych akciách organizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
327 880,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55524000-9
55511000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie služieb stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál, prevádzkovanie bufetu a tak isto prenájom materiálno - technického vybavenia.

Súčasťou zákazky je:
- zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe Objednávateľa, priemerným počtom denne vydaných jedál 300 ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len škola) s jej súhlasom. Výdaj bude prostredníctvom stravných lístkov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin,

- zabezpečenie doplnkového predaja v bufete v Spojenej škole, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby,

- zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou pri rôznych akciách organizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
327 880,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu. Verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods.I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služby predmetu zákazky a budú určené na plnenie zmluvy/prevádzku stravovacieho zariadenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podmienka účasti bude splnená podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO ak uchádzač preukáže vyššie uvedeným zoznamom poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote súhrnne minimálne za 150.000,00 EUR bez DPH. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje poskytovanie stravovacích služieb (výdaj hotových jedál).

Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet poskytnutých služieb, ktorých zoznam predložil. V prípade ak uchádzač predkladá v zozname služby - zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení poskytnutých služieb, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť poskytnutých služieb, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu poskytovaných služieb). V prípade, ak poskytnuté služby realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli poskytnuté služby uskutočnené.

2. Podmienka účasti bude splnená podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak uchádzač predloží doklady a dokumenty za minimálne jednu osobu :

a) dokumenty/doklady s preukázateľnou praxou s riadením činnosti prevádzky stravovacieho zariadenia/výdajne stravy, alebo zariadenia hromadného stravovania v trvaní minimálne 4 roky v období predchádzajúcich 10 rokov .

- profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

b) dokumenty/doklady, ktoré preukážu absolvované ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti gastronómie, prípadne hotelierstva.

- doklad o absolvovaní minimálne stredoškolského vzdelania v oblasti gastronómie, prípadne hotelierstva - originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia,
- profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu. Verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods.I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO určuje osobitné zmluvné podmienky, ktoré sú uvedené v bode 22.2.
súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2021 13:00
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť len uchádzači, ktorí predložili ponuku. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom členom štatutárneho orgánu uchádzača..

Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením
zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom kt.preukazuje splnenie podmienok účasti:
-v zmysle §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený
jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo
-v zmysle §114 ods.1 ZVO čestným vyhlásením, v kt.vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené ver.obstarávateľom a poskytne ver.obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt.čestným vyhlásením nahradil.
2.Ver.obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.
3.Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
-v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, kt.pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, kt.je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 h.,
-počkaním na autentifikačný kód, kt.bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
4.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,čím ver.obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5.Vzhľadom ku skutočnosti, že ver.obstarávateľ v predmetnom ver.obstarávaní využije postup v súlade s ust. § 112 ods.6 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
6.V súvislosti s otváraním ponúk, ver.obstarávateľ požaduje od uchádzačov,kt.sa plánujú zúčastniť otvárania ponúk o dodržiavanie nasledovných pokynov:
-horné dýchacie cesty musia byť prekryté rúškom alebo alternatívou,
-je vylúčený osobný kontakt (podávanie rúk a pod.),
-odporúčame účasť jedného zástupcu za uchádzača,
-odporúčame mať prekryté ruky rukavicami,
-odporúčame si priniesť vlastné písacie potreby.
V prípade, pokiaľ zástupca spoločnosti uchádzača pociťuje akékoľvek príznaky indikujúce možné ochorenie,je potrebné zabezpečiť náhradníka,kt.bude disponovať písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
8.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.07.2021