Dodanie a inštalácia WiFi LAN a AAA servera

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
213.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
IČO: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Kučera
Telefón: +421 257871246
Email: milan.kucera@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie a inštalácia WiFi LAN a AAA servera
Referenčné číslo: NBS1-000-059-363
II.1.2) Hlavný kód CPV
32420000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie Wifi controllerov, Wifi Access Pointov (AP) a AAA serverov a súvisiace inštalačné a konfiguračné práce, servisná zmluva, konzultačné a implementačné služby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32422000-7
72710000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Budova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava a
Záložné technologické pracovisko, Kopčianska ulica 92/D, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
213 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 52
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 6 000,- eur (slovom: šesťtisíc eur).
Podmienky zloženia zábezpeky a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality, ktoré uchádzač preukáže podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní predložením certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúce tri roky počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súhrnnej hodnote minimálne 40 000,- eur bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 20 000,- eur bez DPH. Pod pojmom obdobného charakteru sa pre účely súťažných podkladov rozumie napr. dodanie WIFI access pointov, kontrollerov a AAA serverov od rovnakého výrobcu ako sú ponúkané zariadenia.
1.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam poskytnutých služieb - vykonanie inštalačných prác a servisnej podpory ponúkaných zariadení rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúce tri roky počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súhrnnej hodnote minimálne 10 000,- eur bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 6 000,- eur bez DPH. Pod pojmom obdobného charakteru sa pre účely týchto súťažných podkladov rozumie napr. inštalácia a konfigurácia WIFI kontrolerov a access pointov, či inštalácia a implementácia AAA na zariadeniach od rovnakého výrobcu, ako sú ponúkané zariadenia.
2.1 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predloženie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
3.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam osôb určených na plnenie zmluvy vrátane dokladov o ich odbornej spôsobilosti.
3.2 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby údaje o vzdelaní a odbornej praxi osôb určených na plnenie zmluvy preukázal predložením profesijných životopisov, podpísanými osobami určenými na plnenie zmluvy.
3.3 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby predložený profesijný životopis osôb určených na plnenie zmluvy obsahoval údaje/skutočnosti uvedené v súťažných podkladoch.
3.4 Uchádzač musí disponovať osobami určenými na plnenie zmluvy, ktorí sa budú podieľať v potrebnom rozsahu na zabezpečení poskytovania služieb v rozsahu uvedenom v zmluve. Uchádzač osoby určené na plnenie zmluvy uvedie v prílohe č. 3 Zoznam odborne spôsobolých pracovníkov dodávateľa.
3.5 Verejný obstarávateľ požaduje, aby osoby určené na plnenie zmluvy, ktoré sa budú osobne podieľať na plnení zmluvy, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov.
3.6 Verejný obstarávateľ požaduje, aby odbornú spôsobilosť aspoň dvoch osôb zo zoznamu osôb (podľa bodu 3.1), ktorí budú vykonávať inštalačné práce predmetných zariadení uchádzač preukázal predložením kópií platných certifikátov výrobcu preukazujúce absolvovanie školení zameraných na inštaláciu ponúkaných zariadení nie staršie ako tri roky.
3.7 Verejný obstarávateľ požaduje, aby aspoň dve osoby zo zoznamu osôb (podľa bodu 3.1) mali minimálne trojročnú prax a zároveň sa podieľali/podieľajú minimálne na dvoch projektoch týkajúcich sa inštalačných prác ponúkaných zariadení za predchádzajúce štyri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
3.8 Podmienky podľa bodu 3.6 a 3.7 je možné splniť kumulatívne.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač je povinný v termíne do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť písomne v listinnej podobe objednávateľovi doklad od výrobcu dodávanej technológie, že žiaden z dodaných zariadení nebude minimálne 6 rokov EOS (End of support).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 6 000,- eur (slovom: šesťtisíc eur).
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.
4. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
5. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi.
7. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
8. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.
9. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
10. Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.07.2021