Stavebné úpravy priestranstva pri objekte Mestskej knižnice v Dubnici nad Váhom

  Zadávateľ:
DUMAT - mestská príspevková organizácia
  Predpokladaná hodnota:
18.995,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.07.2021 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
DUMAT - mestská príspevková organizácia
IČO: 36293962
Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Barták
Telefón: +421 424441395
Email: obstaravanie@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.dumat.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy priestranstva pri objekte Mestskej knižnice v Dubnici nad Váhom
Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú drobné stavebné úpravy pri existujúcich objektoch v areáli Mestskej knižnice zahŕňajúce:
-Vybúranie časti chodníkov okolo objektu
-Vytvorenie nového chodníka v úseku búrania na úrovni terénu
-Vytvorenie rampy s oceľovým zábradlím pri vstupe do časti objektu, kde sa nachádza materská škôlka
-Zaizolovanie časti základov nopovou fóliou až na úroveň základovej špáry pôvodného objektu
-Oprava vnútorných omietok v dĺžke vybúraných chodníkov
-Izolácia základov v úseku vstupu do Mestskej knižnice, tj. v dĺžke cca 15,0 m a v miestach budovania nových chodníkov.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v priloženej Projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
18 995,49 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.07.2021