Rozšírenie krížového prepojovača v štúdiovom komplexe MD

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
150.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
IČO: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Petrík, MBA
Telefón: +421 260611267
Email: tibor.petrik@rtvs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie krížového prepojovača v štúdiovom komplexe MD
II.1.2) Hlavný kód CPV
32211000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je rozšírenie krížového prepojovača signálov a riadiaceho systému pre tento prepojovač pre komplex štúdií MD1-6. V súčasnosti sú štúdiá MD1-3 prepojené hybridným krížovým prepojovačom výrobcu Imagine Communications a ovládané riadiacim systémom výrobcu LAWO. Cieľom verejného obstarávania je obnova štúdií MD4-6, ktoré majú lokálne krížové prepojovače a procesing signálov, ktoré sú po dobe životnosti. Výsledkom verejného obstarávania bude zjednotenie technológie a možnosť vzájomnej spolupráce štúdií MD1-6 a zdieľanie zdrojov pri veľkých výrobách.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania sú realizačné projekty, dodávka zariadení a inštalačné montážne činnosti v štúdiovom komplexe MD3-MD6:
- vypracovanie detailnej technologickej projektovej dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcie,
- dodávka technologických zariadení a montážnych prvkov,
- montážne a inštalačné práce vrátanie položenia a zakončenia kabeláže, slaboprúdového prepojenia, montáž dodaných zariadení a zariadení dodaných z majetku RTVS,
- oživenie dodaných zariadení, vrátane funkčných testov a nastavenia, oživenie zariadení dodaných z majetku RTVS zabezpečí RTVS, konfiguráciu podľa požiadaviek zadávateľa, uvedenie technologického celku do prevádzky, zaškolenie obsluhy v rozsahu technickej špecifikácie, asistencia pri skúšobnej prevádzke,
- vykonanie funkčných skúšok so spolupracujúcimi zariadeniami a s technologickými celkami v RTVS a prispôsobenie parametrov novo inštalovaných zariadení, za účasti zástupcu verejného obstarávateľa,
- vypracovanie dokumentácie skutkového stavu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto podlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia). Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti H."Pravidlá elektronickej aukcie" súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 10:30
Miesto: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, nová administratívna budova RTVS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 54 zákona neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

5. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:

5.1) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy týchto súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,

5.2) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.3) preukázať autorizované partnerstvo s výrobcom ponúkaného zariadenia, resp. autorizáciu na výkon servisných činností na ponúkanom zariadení udelenú jeho výrobcom. Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač preukáže platným potvrdením od výrobcu (platným certifikátom).

6. Úspešný uchádzač po elektronickej aukcii aktualizuje hodnoty položiek, ktoré sú uvedené v dokumente: "Technická špecifikácia a štruktúrovaný rozpočet", podľa celkovej záverečnej ceny zaznamenanej vo výsledku elektronickej aukcie. Aktualizovaný dokument "Technická špecifikácia a štruktúrovaný rozpočet" sa stane Prílohou č. 2 Kúpnej zmluvy.

7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2021