Výkonový transformátor VVN/VN s výkonom 25 MVA

  Zadávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
336.280,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36599361
Mlynská 31 , 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Dvorožňák Peter
Telefón: +421 907419194
Email: dvoroznak_peter@vsdas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://vsds.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výkonový transformátor VVN/VN s výkonom 25 MVA
Referenčné číslo: 1484
II.1.2) Hlavný kód CPV
31100000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 548/2014.
Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
336 280,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31172000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: ES Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania
Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 548/2014.
Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
336 280,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: "Danube InGrid 2nd phase" a ďalšie PCI projekty
II.2.14) Doplňujúce informácie
V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda celkového počtu bodov) rozhodujú o umiestnení (poradí)
uchádzačov pomocné vyhodnocovacie kritériá v poradí:
- ednotlivé hodnotiace položky podľa poradia,
- hladina hluku (podľa prílohy č. 3 tech. špecifikácie),
- straty celkové (podľa bodu 3.1 tech. špecifikácie),
- hmotnosť oleja (podľa bodu 3.1 tech. špecifikácie).

Pozn. k II.2.7):
Výsledkom tohto verejného obstarávania je Kúpna zmluva, ktorej predmetom je dodávka tovaru v 6. mesiaci roku 2023
Pozn. k II.2.6):
Obstarávateľ sa rozhodol postupovať metódou verejnej súťaže aj napriek nižšej predpokladanej hodnote.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa §32 ods. 1 zákona dokladmi podľa §32 ods. 2 zákona, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona alebo dokladom podľa §152 ods. 1 zákona.
Všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú stanovené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ nestanovuje žiadne podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a).Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.
B) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v počte min. 1 ks.. Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výkonový transformátor s výkonom viac ako 25MVA.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa a financie z fondov Európskej únie.
Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi
spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj
lídra) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky
musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže
ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich
ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky
skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a
predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné
strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu
zákazky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač je povinný najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť kupujúcemu:
- predpis pre montáž a návod na uvedenie do prevádzky,
- predpis pre revíziu, kontrolu, obsluhu, prevádzku a údržbu transformátora,
- výkres výrobného štítka,
- schému zapojenia ovládacej skrine (v .pdf a v RUPLAN-e)
- rozmerový / pokladový nákres transformátora s uvedením max. vzdialenosti medzi zdvíhacími plôškami, a vzdialenosti zdvíhacích plôšok od osi transformátora.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2021 14:00
Miesto: Na adrese obstarávateľa uvedenej v bode I
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Neverejné otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do14.00 hod.na adrese: Mlynská č. 31, 042 91 Košice, Slovenská republika.
3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému ERANET. Odporúčaná lehota na vysvetlenie je najneskôr do 4.8.2021. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia na profile obstarávateľa najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie.Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa.
Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.
6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.
7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, prípadne ak navrhované ceny v ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota určená obstarávateľom na predmet zákazky.
8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak ceny položiek/položky úspešného uchádzača po elektronickej aukcii budú vyššie ako ceny položiek/položky z ktorých sa vypočítala predpokladaná hodnota zákazky.
9. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
10. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
11. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
12. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.
13. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované
14. Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy), na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania.
15. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom.
16. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podla zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2021