Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci

  Zadávateľ:
Obec Kráľová pri Senci
  Predpokladaná hodnota:
1.921.534,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.08.2021 08:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kráľová pri Senci
IČO: 00306061
Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Dušan Šebok
Telefón: +421 245901133
Fax: +421 245901209
Email: starosta.kralova@nextra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.kralovaprisenci.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Referenčné číslo: 2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214200-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Prístavba Základnej školy a telocvične pozostávajúca zo súvisiacich služieb ako vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, projektu dopravného značenia, súvisiacich služieb s týmito činnosťami, a realizácia stavebných prác a súvisiacich služieb so samotnými stavebnými prácami ako napríklad geodetická činnosť, projekt skutočného vyhotovenia, prevádzkové a manipulačné poriadky a podobne, ktorých výsledkom budú stavby telocvične a školy. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 921 534,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71240000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kráľová pri Senci. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Prístavba Základnej školy a telocvične pozostávajúca zo súvisiacich služieb ako vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, projektu dopravného značenia, súvisiacich služieb s týmito činnosťami, a realizácia stavebných prác a súvisiacich služieb so samotnými stavebnými prácami ako napríklad geodetická činnosť, projekt skutočného vyhotovenia, prevádzkové a manipulačné poriadky a podobne, ktorých výsledkom budú stavby telocvične a školy. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Spotreba elektrickej energie
Relatívna váha: 4
Názov: Intenzita osvetlenia
Relatívna váha: 2
Názov: Rovnomernosť osvetlenia
Relatívna váha: 2

Cena
Relatívna váha: 92
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 921 534,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
II.2.14) Doplňujúce informácie
V čase začatia tejto súťaže žiadosť o spolufinancovanie z fondov Európskej únie ešte nebola podaná. Jej podanie sa predpokladá.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO.
Požaduje sa preukázanie v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o VO (to znamená ktorýmkoľvek dokladom podľa
zákona o VO, ako napríklad aj čestné vyhlásenie, JED a pod.) a súvisiacich platných právnych predpisov . Uchádzači
registrovaní v informačných systémoch Slovenskej republiky ku ktorým majú obce podľa platných právnych predpisov
prístup, doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO nemusia predkladať. V takom prípade, a ak nie sú zároveň
vedení v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a jemu príslušných zákona o VO však uvedú, v ktorom registry sú registrovaní. V prípade že uchádzač je platne zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a jemu príslušných zákona o VO, takýto doklad nemusí predkladať, ani uvádzať že je v ňom zapísaný.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 08:01
Miesto: Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s vírusom COVID-19 a skutočnosťou že súťaž je realizovaná
prostredníctvom EVO, otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky bez fyzickej prítomnosti či už uchádzačov alebo členov komisie na jednom mieste a bez možnosti zásahu ľudského faktora v tomto systéme do ponúk alebo návrhov plnení hodnotiacich kritérií v jednotlivých ponukách.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môže zúčastniť uchádzač ktorý predložil ponuku v lehote na predloženie ponúk. Za zúčastnenie sa považuje prihlásenie sa do systému EVO v zmysle podmienok EVO. Systém EVO ihneď po otvorení ponúk automaticky elektronicky bez možnosti ľudského zásahu vytvorí elektronickú zápisnicu z otvárania ponúk, ktorú rozošle všetkým oprávneným subjektom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pokiaľ je niekde v tomto dokumente uvedené len "zákon", alebo "zákon o VO", a to aj v príslušnom gramatickom tvare, jedná sa o zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Zbierky zákonov v znení platnom pre toto verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ neručí za nesprávne použité podklady o zákone o VO, alebo iných dokumentov tohto zadávania zákazky zo strany záujemcov alebo uchádzačov a taktiež nie je oprávnený robiť výklad zákona. Všetky postupy tohto zadávania zákazky sa riadia ustanoveniami zákona o VO. Pokiaľ je niekde uvedené len "EVO", jedná sa o Eektronické verejné obstarávanie prostredníctvom informačného systému spravovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Systém EVO je elektronický informačný systém vytvorený Úradom pre verejné obstarávanie, čím je týmto úradom garantované že sa jedná o postup ktorý je v súlade so zákonom o VO, vrátane miesta a spôsobu otvárania ponúk automatickýcm spôsobom a bez fyzickej prítomnosti uchádzačov. Komunikačným jazykom pokiaľ nie je v zákone o VO uvedené inak, je štátny/slovenský jazyk. Na jazyk predkladaných dokladov a dokumentov sa vzťahujú ustanovenia zákona o VO, pričom sa nerozširuje počet akceptovateľných jazykov. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania (t.j. aj zrušenie použitého postupu zadávania zákazky). Súťažné podklady sa zverejňujú v zmysle zákona, sú verejne prístupné, a nezasielajú sa individuálne. Vyžaduje sa zábezpeka podľa § 46 a § 112 ods. 13 zákona o VO. Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. Pracovná doba pre toto verejné obstarávanie je v pracovných dňoch pondelok až štvrtok v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod., a v pracovný piatok od 08:00 hod. do 12:00 hod. miestneho času. Poznámka vyžadovaná elektronickým systémom pri vypĺňaní tohto tlačiva : Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, alebo o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2021