Dodávka enzymatickej zmesi

  Zadávateľ:
Babičkin dvor, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
275.833,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.07.2021
  Dátum zverejnenia:
15.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Babičkin dvor, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45538557
J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavlína Detková
Telefón: +421 917736488
Fax: +421 905212606
Email: detkova@abys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19781
Hlavná adresa(URL): http://www.e-lena.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Abys Slovakia, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35875593
Ružová dolina 6 , 82108 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavlína Detková
Telefón: +421 917736488
Fax: +421 905212606
Email: detkova@abys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19781
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
§8
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka enzymatickej zmesi
Referenčné číslo: Babičkindvor2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
24965000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
275 833,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Horné Plachtince okres Veľký Krtíš, 991 24
II.2.4) Opis obstarávania:
Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
275 833,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
II.2.14) Doplňujúce informácie:
ZÁBEZPEKA PONUKY SA NEVYŽADUJE.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. (1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Nakoľko verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci t.j. nemá zabezpečený prístup do informačných systémov uvedených v novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.12.2019 je potrebné aby uchádzači predkladali doklady podľa § 32 ods. (2) zákona.

Ak uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona v znení účinnom do 01.12.2019 nebude mať v čase vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ, vzhľadom k tomu, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiada takého uchádzača o doplnenie príslušného dokladu do ponuky.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o Verejné obstarávaní možno preukázať ešte aj podľa § 32
ods. 4 a 5 zákona o Verejnom obstarávaní. Tieto podmienky účasti možno preukázať aj podľa § 152 ods. 1 (zápis do
zoznamu hospodárskych subjektov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v bode 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu Oznámenia formou skenov.
Do systému sa vkladajú len kópie predmetných dokumentov, elektronická konverzia ani zaručený podpis nie sú vyžadované.
V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.) Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v Opise predmetu zákazky, Štruktúrovanom rozpočte a v Súťažných podkladoch.

2.) Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.08.2021 10:30
Miesto: Online cez systém ELENA.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ použije reverzný postup vyhodnotenia ponúk, a teda najprv vyhodnotí ponuky (kritériá) a až
následne podmienky účasti relevantného/relevantných uchádzačov.

1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o VO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom
profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

3. Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to ako priamy odkaz na portály www.e-lena.sk. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

4. Verejný obstarávateľ bude vo svojom profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.

6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v
rozpore s §20 zákona. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle
www.elena.sk, kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému.
Minimálne technické požiadavky: na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. Systém je dostupný pre všetkých
záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické
požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

7.Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre
uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

8. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.07.2021