Dodávka potravín pre školskú jedáleň

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola drevárska
  Predpokladaná hodnota:
144.369,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
14.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola drevárska
IČO: 37956469
Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Píšová
Telefón: +421 948199610
Email: anna.pisova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9721
Hlavná adresa(URL): https://sosdrev.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka potravín pre školskú jedáleň
Referenčné číslo: 2349/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto - Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen. Zákazka je rozdelená na sedem samostatných častí:

1.Trvanlivé potraviny
2. Čerstvé slepačie vajcia
3. Mrazené výrobky
4. Pekárske výrobky
5. Čerstvé ovocie a zelenina
6. Mlieko a mliečne výrobky
7. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
144 369,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 7
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2021