Rekonštrukcia oplotenia objektov CV Lešť

  Zadávateľ:
Centrum výcviku Lešť
  Predpokladaná hodnota:
291.666,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
14.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum výcviku Lešť
IČO: 00804932
Lešť , 96263 Pliešovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Lazárová
Telefón: +421 960465865
Email: lucia.lazarova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia oplotenia objektov CV Lešť
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
V objektoch je potrebné zabezpečiť opravu oplotenia formou výmeny oplotenia. Pôjde o demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke od 1-6m. Pri obnove oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov.

V rámci rekonštrukcie oplotenia je potrebné vykonať opravu elektroinštalácie majákov, napojenie stožiarov osvetlenia so zásuvkovou skriňou, napojenie z rozvádzača HR a napojenie a vybudovanie zásuvkovej skrine vo veži pre ostreľovačov, tiež úprava pripojenia existujúcich majákov z budovy č. 8, úprava existujúceho vedenia medzi majákmi a uloženie NN kábla do zeme.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
291 666,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45340000-2
45342000-6
45315100-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK0
SK03
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Centrum výcviku Lešť
II.2.4) Opis obstarávania
1.Objekt Sídlisko Družba, 2.Táborisko Slávia, 3. Vojenský klub Pliešovce
V objektoch 1.-3. je potrebné zabezpečiť opravu oplotenia formou výmeny oplotenia. Pôjde o demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke od 1-6m. Pri obnove oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov. Nové oplotenie bude tvoriť poplastovaný stĺpik (BPL) 48x1,5x2800 / ZN+PVC6005 osadený do hĺbky 0,8m do betónu C10/12,5, plotová podhrabová doska s rozmermi 2500x300x40 mm osadená pomocou držiaku na podhrabovú dosku do hĺbky 0,2m pod terén. Na začiatku a na konci úseku oplotenia bude upevnená napínacia tyč na uľahčenie montáže a napnutie pletiva. Začiatočné, koncové, priebežné (max. každých 15m) ako aj rohové stĺpiky budú podopreté bočnou vzperou vrátane násady (Uni-BPL) 38x1,25x2500 /ZN+PVC6005 osadenou do betónu C10/12,5. Začiatočné a koncové stĺpiky budú podopreté z jednej strany, priebežné a rohové stĺpiky budú podopreté vzperou z oboch strán. Na stĺpikoch budú uchytené pomocou vodiacich spiniek s klinčekom v troch radoch napínacie drôty PVC, farba zelená RAL 6005 2,50/3,50mm. Následne sa na napínací drôt prichytí pomocou viazacieho drôtu PVC (zelený)1,00-1,40mm štvorhranné pletivo veľkosť oka 50, 3,5-2,5 mm, výška 200cm PVC BND/ZN+PVC6005. Napínacie drôty sa budú šponovať pomocou napináku, ktorý bude o stĺpik uchytený opaskom na uchytenie a to max. každých 50m.

V objekte Sídlisko Družba v rámci opravy je potrebné vykonať aj kompletnú obnovu (výmenu) jednokrídlových bráničiek s rozmermi 1,00m (š) x 2m (v) a dvojkrídlových brán s rozmermi 4,00m (š) a 6,00m (š) s výškou 2m. Brány budú osadené do základu o rozmeroch 0,5x0,5x0,9m do betónu C10/12,5. Bráničky ako aj brány budú s rámom o rozmeroch 40x40 mm, s výplňou Jakl 15x15mm, povrchovou úpravou ZN+PVC RAL6005. Bráničky ako aj brány budú dodané a osadené spolu so zámkou, kľučkou, s pántmi a dorazmi. V rámci rekonštrukcie oplotenia v je potrebné vykonať opravu elektroinštalácie majákov, napojenie stožiarov osvetlenia so zásuvkovou skriňou, napojenie z rozvádzača HR a napojenie a vybudovanie zásuvkovej skrine vo veži pre ostreľovačov, tiež úprava pripojenia existujúcich majákov z budovy č. 8, úprava existujúceho vedenia medzi majákmi a uloženie NN kábla do zeme. Presná špecifikácia je v prílohe č.2 PD Elektrickej inštalácie.

V objekte Táborisko Slávia v rámci opravy je potrebné dodať a osadiť dvojkrídlovú bránu s rozmermi 6,00m (š) a 2m (v). Brána bude osadená do základu o rozmeroch 0,5x0,5x0,9m do betónu C10/12,5. Tiež bude vykonaná oprava betónového múru, a to vysprávkovaním a obnovou náterov.

Podrobný výkaz a výmer je v prílohe č.1 Výkaz a výmer
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
291 666,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 až 7 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 34
Uchádzač predloží minimálne 1 referenciu uskutočnených stavebných prác za prechádzajúcich päť rokov od dňa vyhlásenia verejného obstarávania, pričom uskutočnené stavebné práce boli charakteru rovnakého alebo obdobného ako stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, zároveň minimálna úroveň hodnoty deklarovaných plnení musí byť 125 000,00 € bez DPH.

Predložená referencia musia obsahovať minimálne tieto údaje:
a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa;
b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;
c) Zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia dodávky komunikačného systému
d) Popis predmetu dodávky, z ktorého bude jasne a určito zrejmé rozhodné plnenie.
e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivej dodávke komunikačného systému a zhodnotení podľa obchodných podmienok.
f) Skutočnú (fakturovanú) cenu za plnenie predmetu zákazky pre odberateľa na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, ktorou sa pre účely vyhodnotenia podmienky účasti rozumie cena bez DPH (ďalej aj ,,cena).
g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov obsiahnutých v predloženej dokumentácii.

Uchádzač musí v ponuke predložiť oprávnenie na vykonávanie prác na elektrických zariadeniach (odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení) s napätím do 1 000 V, podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
Miesto: Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce - Ubytovňa 100
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2021