Rekonštrukcia kúrie Andrássyovcov v Gombaseku

  Zadávateľ:
SINE METU
  Predpokladaná hodnota:
513.736,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.07.2021
  Dátum zverejnenia:
14.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SINE METU
IČO: 42208262
Krátka 97 , 94637 Moča
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Brathová
Telefón: +421 915706351
Email: obstaravanie@mondea.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.gombaszog.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8 ods. 1 písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
občianske združenie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia kúrie Andrássyovcov v Gombaseku
Referenčné číslo: EVO 012021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie historického objektu - kúrie Andrássyovcov v Gombaseku

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
513 736,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212314-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. SLAVEC, č.p. 450/10, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie historického objektu - kúrie Andrássyovcov v Gombaseku

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Kritérium č. 1 cenové kritérium: Celková cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky.
Relatívna váha: 0,75
Názov: Kritérium č. 2 sociálne kritérium: Počet pracovníkov uchádzača z MRK, ktorí budú vykonávať práce na predmete zákazky, ktorý navrhne uchádzač.
Relatívna váha: 0,1
Názov: Kritérium č. 3 kultúrno-historické kritérium: Počet kultúrno-historických prvkov, ktoré budú obnovené reštaurovaním bez použitia replík, ktorý navrhne uchádzač
Relatívna váha: 0,15

Cena
Relatívna váha: 0,75
II.2.6) Predpokladaná hodnota
513 736,49 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: SKHU/1902/1.1/033
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §112 ods. 13 zákona č. 343/2015.
Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil na: 15 000 EUR.
Všetky ostatné informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené priamo v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona. Pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uvedie uchádzač v ponuke len, ktorým dokladom naplní predmetné splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (Zápis v OR SR, ŽR SR príp. iné oprávnenie podnikania týkajúce sa predmetu zákazky).

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky vrátane čestného vyhlásenia, že uchádzač okrem ním predložených potvrdení nemá vedené bankové účty v žiadnych iných bankách.

2. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát alebo výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné ukončené účtovné obdobie. Uchádzač predloží zároveň účtovnú závierku, resp. odkaz na webové sídlo jej zverejnenia.

Uchádzač predloží výpočet indexu IN05 a indexu bonity uchádzača za posledné ukončené účtové obdobie. Index IN05 a Index bonity vychádza z historických údajov podniku, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku vypovedajúcich o hospodárení podniku, o jeho majetkových pomeroch ako aj štruktúre financovania aktív podniku. Údajmi vstupujúcimi do výpočtu indexov sú nasledovné údaje:

- celková hodnota majetku podniku,
- cudzie zdroje krytia majetku,
- hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov,
- nákladové úroky,
- celkové výnosy podniku,
- krátkodobý majetok podniku,
- krátkodobé záväzky podniku.

Všetky tieto údaje sa získavajú z účtovnej závierky žiadateľa (s výnimkou niektorých údajov pri jednoduchom účtovníctve).

Výpočet indexu IN05

IN05 = 0,13 x (celková hodnota majetku podniku / cudzie zdroje krytia majetku) + 0,04 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / nákladové úroky) + 3,97 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / celková hodnota majetku podniku) + 0,21 x (celkové výnosy podniku / celková hodnota majetku podniku) + 0,09 x (krátkodobý majetok podniku / krátkodobé záväzky podniku)

Výpočet indexu bonity

Ib = 1,5x1+0,08x2+10x3+5x4+0,3x5+0,1x6
kde:
Ib index bonity
x1 - Pomer čistého pracovného kapitálu k cudzím zdrojom krytia
x2 - Pomer celkových zdrojov krytia k cudzím zdrojom krytia
x3 - Pomer hrubého zisku k celkovým zdrojom krytia
x4 - Pomer hrubého zisku k celkovým výnosom podniku
x5 - Pomer stavu zásob k celkovému majetku
x6 - Pomer celkových výnosov podniku k celkovým zdrojom krytia

4. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka stavebné práce, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za jeden alebo dva hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate len za tento jeden alebo dva hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie obratu za obdobie troch hospodárskych rokov, preukáže rovnakú minimálnu požadovanú úroveň obratu za obdobie, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť.

Ďalšie potrebné informácie k splneniu daných podmienok účasti sú uvedené priamo v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne aj len banka), v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky (ďalej len vyjadrenie). Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, vrátane informácií o tom, či jeho bankový účet je alebo bol v nepovolenom debete a či jeho bankový účet je alebo bol predmetom exekúcie s tým, že vyjadrenie banky sa bude vzťahovať na obdobie od založenia účtu až po deň vystavenia potvrdenia, najviac však 3 roky pred dňom vystavenia potvrdenia. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že okrem ním predložených potvrdení nemá vedené bankové účty v žiadnych iných bankách.

K bodu 2. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať výpočet indexu IN 05 za posledné ukončené účtovné obdobie na základe schválenej účtovnej závierky, požaduje sa hodnota indexu rovná alebo vyššia ako 1,6.

K bodu 3. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať výpočet indexu bonity za posledné ukončené účtovné obdobie na základe schválenej účtovnej závierky, požaduje sa hodnota indexu rovná alebo vyššia ako 0.

K bodu 4. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny obrat 3 000 000 EUR v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka stavebné práce, za obdobie posledných troch hospodárskych rokov. Uchádzač spracuje čestné vyhlásenie, kde uvedie obrat. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k 31.12. príslušného roka.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

3. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní : údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

4. doklad podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 34 za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu úspešne zrealizovaných referenčných zákaziek/prác na práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote 1 000 000 EUR, s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 450 000,00 EUR za uvedené päťročné obdobie. Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje stavebná obnova národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Centrálnej evidencii národných kultúrnych pamiatok vedenej Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, resp. ekvivalent v iných krajinách.

K bodu 2.: Uchádzač predloží certifikát v zmysle požiadaviek normy EN ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie daného certifikátu.

K bodu 3.: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie odbornej úrovne personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom odborných garantov:
1. Osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác s praxou minimálne 5 rokov
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
a) profesijného životopisu osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní a požadovaná prax;
b) dokladu o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác - vedúci stavby v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním pozemné stavby, alebo adekvátny (ekvivalent) doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla. Ak uchádzač nemá sídlo v SR má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na web stránke www.sksi.sk.
2. Odborný/ch garanta/ov reštaurátora/ov so zameraním na:
S1 - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru
S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry
S11 - Reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
a) profesijného životopisu reštaurátora, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie;
b) dokladu o odbornej spôsobilosti vydaný Komorou reštaurátorov podľa zákona č. 200/1994 Z. z. alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte.
Uchádzač môže preukázať splnenie viacerých vyššie uvedených požiadaviek prostredníctvom jedného certifikovaného experta, t. j. jeden certifikovaný expert môže mať viac získaných a platných požadovaných certifikátov.

K bodu 4.: Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vydanie daného certifikátu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pri spracovaní ponuky uchádzačom je potrebné dbať na špecifické podmienky realizácie diela, ktoré sú popísané v
obchodných podmienkach v súťažných podkladoch. Obchodné podmienky riešia taktiež podmienky výkonovej zábezpeky, pokuty a penále. V prípade uvedenia konkrétneho odkazu na typ, značku je oprávnený uchádzač navrhnúť v cenovej ponuke ekvivalent.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 15:00
Miesto: MONDEA s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na www.uvo.gov.sk., verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk., z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
5. Predmetné verejné obstarávanie nie je: obstarávanie inovácií ani zelené verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty vzhľadom na charakter predmetu obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2021