Nákup kancelárskych potrieb

  Zadávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.017.476,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.07.2021
  Dátum zverejnenia:
14.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Lišková
Telefón: +421 259562113
Fax: +421 259562031
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716
Hlavná adresa(URL): https://www.minzp.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup kancelárskych potrieb
Referenčné číslo: 2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
30192000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude nákup kancelárskych potrieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania
(ďalej aj ako CPV) v rozsahu skupín 220,228,301, prípadne v rozsahu konkrétnych CPV kódov zo skupín 302,314,316,323,378,392,395,429,445, 446 a 448, ktoré sú konkrétne špecifikované v časti B1. súťažných podkladov, hlavný CPV kód 30192000-1 Kancelárske potreby.

Účelom zriadenia DNS je vytvorenie platformy pre zadávanie zákaziek prednostne pre MŽP SR a jeho podriadené organizácie v DNS s cieľom umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek
v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne MŽP SR centrálne riadiť a monitorovať nákup kancelárskych potrieb jednotlivých podriadených organizácií.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 017 476,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude nákup kancelárskych potrieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania
(ďalej aj ako CPV) v rozsahu skupín 220,228,301, prípadne v rozsahu konkrétnych CPV kódov zo skupín 302,314,316,323,378,392,395,429,445, 446 a 448, ktoré sú konkrétne špecifikované v časti B1. súťažných podkladov, hlavný CPV kód 30192000-1 Kancelárske potreby.


Účelom zriadenia DNS je vytvorenie platformy pre zadávanie zákaziek prednostne pre MŽP SR a jeho podriadené organizácie v DNS s cieľom umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek
v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne MŽP SR centrálne riadiť a monitorovať nákup kancelárskych potrieb jednotlivých podriadených organizácií.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 017 476,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: V prípade čiastkových zákaziek financovaných z fondov EÚ, budú informácie týkajúce sa fondov EÚ uvedené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") týkajúce sa osobného postavenia:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré záujemca nemusí predkladať, nakoľko COO je oprávnené použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
COO upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO a spôsobu ich preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO účinné od 1.12.2019. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak záujemca nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov záujemcu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho
orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to,
aby za neho COO zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť COO údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť
formulár pre získanie uvedeného dokumentu/ uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je
možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/formulare-a-ziadosti-62b.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou
konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak
záujemca má záujem, aby za neho COO zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje).
Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO COO nevie zabezpečiť.

Preukazovanie podmienok účasti je voči COO účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. COO uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. COO príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti osobného postavenia sú uvedené v časti VI.3)DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Záujemca musí v žiadosti o účasť predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam dodaných tovarov obsahoval minimálne:
a)identifikáciu odberateľa (obchodne meno a adresa),
b)názov a stručný opis predmetu zákazky, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c)celkovú hodnotu dodaného tovaru (kancelárskych potrieb),
d)zmluvný a skutočný termín dodania (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e)meno, priezvisko, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedene údaje overiť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam dodávok musí obsahovať:
-minimálne jednu (1) dodávku kancelárskych potrieb.

Pri vyhodnocovaní podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.

Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ZVO musia byť v ponuke predložené v originálnej elektronickej forme alebo ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie,
pokiaľ nie je určené inak.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca COO preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené vo výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané súčasne
všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému. Prípadné konkrétne zmluvné podmienky budú
predmetom každej zákazky osobitne.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: V prípade použitia elektronickej aukcie budú bližšie informácie uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk zadávaných v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.08.2021 12:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 31.08.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.1 Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430995 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html.
1.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Podrobné informácie sú uvedené v SP.
2. Doplňujúce informácie k podmienkam účasti osobného postavenia:
2.1 Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje osobné postavenie musia byť v žiadosti o účasť predložené v originálnej elektronickej forme alebo ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je
uvedené inak.
2.2 Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhl. podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2.3 Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhl., môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.
3. Vzhľadom na technické špecifikácie alebo podmienky plnenia DNS a zákaziek zadávaných v rámci DNS, predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať v prípade čiastkových zákaziek, aby uchádzači v súlade
príslušnými ustanoveniami ZVO svoje ponuky zabezpečili zábezpekou.
5. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS § 58 - § 61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
6. Verejný obstarávateľ vyhlasuje a riadi proces verejného obstarávania ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 ods. 2 písm. a) ZVO. Verejný obstarávateľ vykonáva podpornú činnosť pre viacerých verejných obstarávateľov, ktorých v súlade s § 15 ods. 6 ZVO identifikoval nasledovne
a) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO
b) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.
7. Záujemca pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO ale COO ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.07.2021