Zabezpečenie školení v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre prax.“

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
21.781,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
14.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Hlavná adresa(URL): http://bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie školení v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre prax.“
Referenčné číslo: 08333/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
80000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, konkrétne ide o školenia pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s tým súvisiace práce k projektu Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom: Moderné vzdelávanie pre prax, kód ITMS: 312011Y922

Predmet zákazky je rozdelený na päť samostatných časti:

Časť predmetu zákazky č. 1 Vzdelávací kurz Logistika
Časť predmetu zákazky č. 2 Vzdelávací kurz Anglický jazyk
Časť predmetu zákazky č. 3 Vzdelávací kurz pre učiteľov odborných predmetov 1 a 2
Časť predmetu zákazky č. 4 Vzdelávací kurz k výučbovému panelu pre diagnostiku automobilov
Časť predmetu zákazky č. 5 Vzdelávací kurz k 3D CAD systému

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti predmetu zákazky nie je obmedzená. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo na viacero častí tak, ako to verejný obstarávateľ zadefinoval v tejto Výzve a jej prílohách.

Všetky náklady na dopravu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s poskytnutím služby musia byť súčasťou ceny pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v prílohách tejto Výzvy, najmä v prílohe č. 3a, v prílohe č. 3b, v prílohe č. 3c 1, v prílohe č. 3c 2, v prílohe č. 3d, v prílohe č. 3e Opis predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky samostatne a v ostatných prílohách tejto Výzvy.

Zmluva o spolupráci nadobúda účinnosť deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
zverejnení Zmluvy o spolupráci na webovom sídle kupujúceho (Banskobystrický samosprávny kraj),

doručení Správy zo štandardnej ex-post kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov vyplývajúcich z budúceho plnenia tejto Zmluvy o spolupráci.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
21 781,09 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu ITMS2014+: 312011Y922, OP: Ľudské zdroje, PO: Vzdelávanie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021