Stavebné úpravy pre vybudovanie pracoviska Angiografie

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
509.000,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
14.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trenčín
IČO: 00610470
Legionárska 28, 91171 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Plesník
Telefón: +421 326566838
Fax: +421 326566840
Email: michal.plesnik@fntn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359
Hlavná adresa(URL): http://www.fntn.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy pre vybudovanie pracoviska Angiografie
Referenčné číslo: FNTN-PZ-01-2021-SÚ-pracovisko angiografie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pracoviska ANGIA a nevyhnutné stavebné úpravy priľahlých časti rádiologického oddelenia ako aj zákroková sála pre OAIM /ARO/. Stavebné úpravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch rádiologického pracoviska na I.NP a čiastočne v I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne v I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene. Angio pracovisko bude obsahovať ovládač, Angio vyšetrovňu, príprava pacienta, šatňu, umyvárku lekárov, upratovačku a čistiaca miestnosť. Sklad liekov ARO a sklad prístrojov ARO budú slúžiť pre oddelenie ARO. Zákroková sála pre ARO bude obsahovať zákrokovú sálu, filter, upratovačka, kúpeľná ARO pacientov. Dvere do vyšetrovne Angia zo skladu liekov a skladu prístrojov sa zamknú a zhotový sa priečka z požiarneho sádrokartónu vyplnená nobasilom. Technická miestnosť a strojovňa VZT budú v zhotovené na I.PP. Nad ANGIO pracoviskom sú sociálne zariadenia lôžkového dodelenia a pod ANGIOM pracoviskom je strojovňa VZT a čiastočne chodba.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, Košice.
Verejný obstarávateľ v danom postupe verejného obstarávania postupuje podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
509 000,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania
Viď bod II.1.4.)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
509 000,49 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.4 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
1.5 Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.6 S účinnosťou zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (1. júl 2016) je potrebné ustanovenie § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na účasť právnickej osoby vo verejnom obstarávaní aplikovať tak, že na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia je potrebné predložiť výpis z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista) vo verejných obstarávaniach vyhlásených/začatých od 1. júla 2016.
1.7 Uchádzač môže postupovať podľa § 152 zákona a preukázať sa dokladom o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov pričom v zmysle § 187 ods. 7 zákona zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia vyplývajú z § 32, § 38 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 písm. d) zákona. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
1.8Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.9Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že od 1. 12. 2019 sa Zákonom č. 221/2019 Z.z., novelizujú ustanovenia § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 152 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti dávame do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11-2019 zo dňa 22.11.2019
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň:
a)uskutočnenie min. jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce na objektoch pozemných stavieb a to v min. objeme 500 000,00 EUR bez DPH/zákazka,
b)uskutočnenie min. jednej zákazky, ktorej predmetom bolo zabezpečenie kvality vnútorného prostredia pre čisté priestory vrátane uvedenia do prevádzky a vykonania validácie čistých priestorov a to podľa Vyhlášky č. 553/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia resp. ekvivalent.
Uchádzač môže uvedené podmienky dokladovať aj splnením jednej zákazky, ktorá spĺňa všetky uvedené podmienky podľa písm. a) a b). Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak existujú.
Odôvodnenie primeranosti: Podrobne opísané v súťažných podkladoch.

§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO vo väzbe na § 35 ZVO
Uchádzač uvedie opatrenia manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti realizácie stavebných prác pozemné stavby, ktorým potvrdí splnenie noriem manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 ZVO.
Odôvodnenie primeranosti: Podrobne opísané v súťažných podkladoch.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač preukázal, že má k dispozícií minimálne 1 (jedna) osobu oprávnenú na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky. Stavbyvedúci musí mať minimálne 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho na pozemných stavbách.
Uchádzač musí predložiť:
-Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho overenú kópia)
-Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich dĺžku požadovanej praxe.
-Čestné vyhlásenie zodpovednej osoby, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k dispozícii uchádzačovi počas realizácie stavby.
Odôvodnenie primeranosti: Podrobne opísané v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď bod III.1.3)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.08.2021 09:30
Miesto: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, budova riaditeľstva, Oddelenie centrálneho nákupu a VO, č. dverí 102
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi
2. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek.
JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
3. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových
prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia, Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia, Google Chrome alebo Microsoft Edge.
4. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
5. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email/ e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
6. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
7. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa
zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
8. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
9. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom systému JOSEPHINE v slovenskom jazyku.
11.Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred prostredníctvom systému JOSEPHINE v slovenskom jazyku
12. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 15 000 Eur. Podrobnosti o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je umožnená.
14. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021