Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
180.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
IČO: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Barbírik
Telefón: +421 260611102
Email: tomas.barbirik@stv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786
Hlavná adresa(URL): www.rtvs.org
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS
Referenčné číslo: 035702/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71356300-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zabezpečenie kvalifikovaných profesionálnych služieb technickej podpory, servisu a údržby pre už existujúci hardvér a softvér, ktorý tvorí jadro tzv. Digitálneho postprodukčného systému v RTVS.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
V súčasnosti RTVS používa pre kolaboratívne nelineárne spracovanie televízneho audia a videa v spravodajstve, zvukovej a obrazovej postprodukcii a kreatíve integrovaný postprodukčný systém postavený primárne na infraštruktúre od výrobcu Avid Technology, Inc..

Nakoľko ide o nosný systém televíznej výroby tak v Bratislave, ako aj v regionálnych štúdiách v Banskej Bystrici a Košiciach, ide z pohľadu výroby a vysielania o strategickú platformu, ktorá musí:
prechádzať kontinuálnym rozvojom (update + upgrade),
fungovať v nepretržitej a bezporuchovej prevádzke,
predstavovať stabilné a profesionálne produkčné prostredie,
a ako taká mať zabezpečený hardvérový a softvérový servis a údržbu, vrátane aktívneho dohľadu.

Cieľom tejto súťaže je preto zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory, servisu a údržby pre tento už existujúci hardvér a softvér, ktorý tvorí jadro tzv. Digitálneho postprodukčného systému v RTVS.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti F. "Podmienky účasti".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie ekonomického a finančného postavenia sa v tomto verejnom obstarávaní nepožaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci
člen skupiny) konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní,
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 11:00
Miesto: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, v rámci systému EKS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobnejšie informácie o otváraní ponúk a oprávnených osobách sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska sa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obchodovania-Elektronickým kontraktačným systémom (ďalej len "systém EKS"),ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej ako "SP").

2. Verejný obstarávateľ (ďalej ako "VO") uvádza, že v dokumente "Všeobecné podmienky elektronického obstarávania", ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

3. Komunikačným jazykom v tejto VS je slovenský jazyk,VO akceptuje aj český jazyk. VO postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. VO poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov,k
dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL)
uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň VO v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v
bode I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO
bezodkladne oznámi najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

6. Náklady spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.

7. VO nepožaduje zabezpečiť viazanosť ponúk zábezpekou.

8. VO upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

9. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný VO
poskytnúť súčinnosť v rozsahu uvedenom v SP v časti C. Podmienky súťaže.

10. K bodu II. 2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému - lehota trvania
zmluvy je od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

11. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet
zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska a taktiež z hľadiska typu uzavretej zmluvy.

12. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v
SP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

13. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021