Vypracovanie statických posudkov

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
63.840,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 11:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová
Telefón: +421 259356511
Email: zuzana.stanclova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie statických posudkov
Referenčné číslo: MAGS OVO 55656/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie statických posudkov existujúcich konštrukcií pozemných stavieb pre účely posúdenia investičného zámeru a budú pripravované podľa zadaní, ktoré budú neskôr špecifikované. Statický posudok existujúcich konštrukcií pozemnej stavby by mal posúdiť skutkový technický stav nosnej a nenosnej konštrukcie pozemnej stavby a jej bezpečnosť, resp. vplyv na možné ohrozenie ľudských životov alebo majetku. Mal by obsahovať aj vyjadrenie autorizovaného statika ku prípadným následkom plánovaných zásahov do existujúcej konštrukcie a posúdenie existujúcej konštrukcie stavby z hľadiska príslušných STN EN a STN ISO noriem a predpisov a požadovaných kritérií bezpečnosti z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
63 840,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky plnenia rámcovej dohody je predmetné verejné obstarávanie zeleným verejným obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021