Čistiace a upratovacie služby

  Zadávateľ:
Krajská prokuratúra
  Predpokladaná hodnota:
67.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Krajská prokuratúra
IČO: 35629053
Dolné Bašty 1 , 91744 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Janka Luptáková
Telefón: +421 335917263
Fax: +421 33335917229
Email: janka.luptakova@genpro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.genpro.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Čistiace a upratovacie služby
Referenčné číslo: 2 Spr 47/21/2200
II.1.2) Hlavný kód CPV
90911200-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelné poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich, umývacích a s tým súvisiacich činností v 7 administratívnych budovách verejného obstarávateľa (na území Trnavského kraja) v ním požadovanej periodicite a rozsahu, realizovaných dodávateľsky v pracovných dňoch s výnimkou dní pracovného voľna a pracovného pokoja.
Upratovacie a čistiace služby budú poskytované s dodávkou čistiacich prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, pracovných pomôcok, vreciek do odpadkových košov, upratovacej techniky (strojového a mechanického zariadenia) za celú dobu trvania zmluvného vzťahu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
67 100,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021