Chodník medzi ul. Jána Stanislava a Karloveskou ulicou - časť spojovací chodník ul. Sumbalova – lávka pre peších nad Karloveskou ulicou v Bratislave, k. ú. Karlova Ves.

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  Predpokladaná hodnota:
43.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
IČO: 00603520
Námestie sv. Františka 8, 84262 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Kaštílová Tonková
Telefón: +421 270711172
Email: viera.kastilova@karlovaves.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Chodník medzi ul. Jána Stanislava a Karloveskou ulicou - časť spojovací chodník ul. Sumbalova – lávka pre peších nad Karloveskou ulicou v Bratislave, k. ú. Karlova Ves.
Referenčné číslo: 03/2021 ZNH EVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletné vybudovanie komunikácie pre peších a verejného osvetlenia v území, určenom na základe projektovej dokumentácie, pričom budú dotknuté časti pozemkov registra "C" s parcelnými číslami 1744/275, 1826/9 (identická parcela s parcelným číslom 3592 registra "E"), 1744/189 a 1744/274 nachádzajúce sa v katastrálnom území Karlova Ves, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
43 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021