Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
303.233,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
IČO: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Fodorová
Telefón: +421 335531287
Fax: +421 335531009
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: "Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490".
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a
porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
303 233,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK02
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Cesta III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: "Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490".
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu
zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
303 233,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 66
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedený predmet zákazky vo výške 6 000 EUR. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie v súlade s ustanoveniami § 32
ZVO.

Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti
IV:Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č.7súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 ZVO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky.

Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v
iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom
splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa §
39ods. 1 ZVO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j., či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa
ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže
vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením(vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením
nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 ZVO spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 33 ods. 2 ZVO. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. V zmysle § 114 ods. 2 ZVO, osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem §32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (stavebné práce, ktoré predstavujú opravy alebo rekonštrukcie ciest, pričom bude zrejmé, že išlo o pokládku živičných vrstiev vlastnými kapacitami) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Na preukázanie splnenia
podmienky referenciou vedenou v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uchádzač uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Hodnoty uvedené v cudzej mene uchádzač prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného
kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade, že daný rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa platného kurzu ECB - priemerný mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Uchádzač v ponuke zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiaceho
zamestnanca - stavbyvedúceho.

§ 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §34 ods.1 písm.b) ZVO - uchádzač predloží zoznam stav.prác rovnakého alebo podob.charakteru ako je predmet zákazky (stav. práce,kt.predstavujú opravy alebo rekonštrukcie ciest, pričom bude zrejmé, že išlo o pokládku živičných vrstiev vlastn.kapacitami) uskutočnených za predch.5 rokov v min.kumulatívnom finanč.objeme 300 000 (tristotisíc) eur bez DPH od vyhlásenia ver.obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stav. prác.

§34 ods.1 písm.g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbor.praxi alebo odbor.kvalifikácii riadiaceho
zamestnanca-stavbyvedúceho.

Profesijný životopis musí obsahovať:
a) Titul,meno a priezvisko,
b) Údaje o priebehu vzdelania zamestnanca,absolvované školenia,
c) História zamestnania (zamestnávateľ, trvanie prac.pomeru, pozícia,kt.zamestnanec zastával,praktické skúsenosti názov a sídlo objednávateľa,názov stavby,popis stavby,prac.
pozícia,rozsah činností,kt.zamestnanec zabezpečoval,obdobie realizácie stavby-rok od do),
d) Dátum a podpis zamestnanca.Profesijným životopisom musí uchádzač preukázať,že stavbyvedúci má min.5-ročnú odbor.prax v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho,rovnakého alebo podob.charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
Navrhovaný stavbyvedúci musí vlastniť doklad o odb.spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci,t.j. Osvedčenie
SKSI alebo ekv.doklad o vykonaní odb.skúšky podľa Zákona č.138/1992 Zb.-odbor. zameranie inžinierske stavby
splnomocňujúci na vykonanie vybraných činností vo výstavbe podľa §45 Zák. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku č.50/1976 Zb.

§34 ods.1 písm.l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy,kt.má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom spolu s uvedením identifikač.údajov subdodávateľa,uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č.9 súťažných podkladov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbor.spôsobilosti využiť technické a odbor.kapacity inej osoby v
súlade s §34 ods.3 ZVO.

Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods.1 písm.g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude
reálne vykonávať stav.práce alebo služby, na kt.sa kapacity vyžadujú.Túto skutočnosť uchádzač verej.obstarávateľovi preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, kt.technickými a odbor.kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbor.spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby,že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. V zmysle § 114 ods.2 ZVO, osoba, kt.zdroje alebo kapacity majú byť použité,musí spĺňať podmienky účasti, kt.sa týkajú osob.postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.a) až h) a ods.7 ZVO.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Každý uchádzač je povinný predložiť doklady,kt.preukazuje technickú a odbor.spôsobilosť v súlade s ustanoveniami §34 ZVO.

Na každom dokumente, u kt.je to požadované,musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené JED-om podľa § 39 ods.1 ZVO
(verej.obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti
oddiel A až D JED-u) na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hosp.subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonom. a finanč. postavenia a technickej alebo odbor.spôsobilosti (hosp. subjekt môže vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u))alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v kt. vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verej.obstarávateľom a poskytne verej.obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt.čestným vyhlásením nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verej. obstarávaní podľa §37 ods.3 ZVO spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2021 11:30
Miesto: Verejný obstarávateľ zabezpečí otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO ver.18.0, ktorý umožňuje od 13.10.2020 využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s §113 ods. 7 ZVO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

2.) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

3.) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 112 ods. 6 druhej vety a § 55ods. 1 ZVO.

4.) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedený predmet zákazky vo výške 6 000 EUR. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.

5.) Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky: Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko úspešnému uchádzačovi do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, t. j. 21 dní. Doba realizácie predmetu zákazky je maximálne do 7 týždňov odo dňa odovzdania staveniska, t. j. max. 45 dní. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody uvedená v tejto výzve na predkladanie ponúk je z toho dôvodu uvedená v trvaní 66 dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2021