Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
222.132,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Doležaj
Telefón: +421 376922915
Email: peter.dolezaj@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://unsk.e-obstaranie.sk/Procurement/Actual
Hlavná adresa(URL): http://unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice
Referenčné číslo: 09007/2021/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rozsah stavebných prác :
Celková rekonštrukcia a oprava bude realizovaná nasledovným postupom:
-búracie práce (týkajúce sa búrania porušených omietok a demontáže špecifikovaných konštrukcií otvorov)
-sanácia vlhkosti v zostávajúcich murovaných konštrukciách, oprava a reprofilácia muriva vrátane tvaru ríms, šambrán a pod.
-oprava dažďových zvodov, oprava dažďovej kanalizácie
-vyhotovenie exteriérových omietok s dôrazom na riešenie sanačných opatrení pre odstránenie a zamedzenie vlhkosti.
Bude potrebné prikročiť k stabilizácii porušených častí murív s použitím pôvodného muriva (pozornosť treba venovať
hlavne zmiešanému kamennému a tehlovému murivu), murivo v porušených a poškodených miestach reprofilovať,
premurovať steny a reprofilovať rozvoľnené časti múrov. Sanácia spočíva vo vytvorení náhradnej tuhej väzby. Metóda
zabezpečenia musí rešpektovať originálne historické konštrukcie. Trhliny a škáry, resp. ložné škáry vyspraviť podľa
zásad sanácie muriva. Pri škárovaní murív a murovaní použiť spojivo klasického zloženia bez cementových prísad.
Jestvujúce murivo, škáry v murive, obvodovú korunnú rímsu, kordónové a parapetné rímsy, prípadne šambrány,
medziokenné piliere a pod. odporúčame opraviť, reprofilovať. Poškodené murivo, uvoľnený materiál a porušenú väzbu,
vrátane škár a trhlín, opraviť murovacím materiálom, torkrétovacími maltami a pod. Na reprofiláciu muriva odporúčame
použiť materiály sanačného systému VANDEX, SCHOMBURG, TERRANOVA a pod.
- výmena, prípadne oprava výplní
- vybudovania a oprava odkvapových chodníkov
- ostatné súvisiace opravy a stavebné úpravy
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
222 132,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obchodná akadémia, Kalmána Kittenbergera 2, 934 69 Levice
II.2.4) Opis obstarávania
Podľa projektovej, sprievodnej dokumentácie a zadania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
222 132,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 32 ods. 1 písm. a): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady: Podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO: a) výpis z registra trestov fyzickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby b) výpis z registra trestov právnickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby (obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
2.§ 32 ods. 1 písm. b): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej
poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny nie je povinný predkladať doklad, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
3.§ 32 ods. 1 písm. c): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne
príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny nie je povinný predkladať doklad, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
4.§ 32 ods. 1 písm. d): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
5. § 32 ods. 1 písm. e): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny nie je povinný predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
6. § 32 ods. 1 písm. f): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. 7. § 32 ods. 1 písm. g):Preukazuje verejný obstarávateľ
8. § 32 ods. 1 písm. h): Preukazuje verejný obstarávateľ
9.§ 152 ods. 1 :Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.
Podrobné informácie uvedené v časti A.2 Súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo
odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Uchádzač uvedie názov
stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ak takéto referencie existujú.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné
práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy
alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Verejný obstarávateľ požaduje: osobu, ktorá bude vykonávať
funkciu stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby.
Podľa § 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje
verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Podrobné informácie uvedené v časti A.2 Súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu
požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnou hodnotu realizácie 220 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty. minimálne 1 potvrdenie (referenčný list), ktorého predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, t.j. uskutočnenie stavebnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (Register NKP) alebo v ekvivalentnom zozname podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača. Odôvodnenie: preukázanie skúseností záujemcov resp. uchádzačov vo vzťahu k predmetu zákazky a tým schopnosti úspešne realizovať zákazku.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude
vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Podľa § 34 ods.3 Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7.
Podrobné informácie uvedené v časti A.2 Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční on line prostredníctvom aplikácie ZOOM
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční on line prostredníctvom aplikácie ZOOM Cloud meeting dňa 03.08.2021 o 11:00 hod. miestneho času. Link na inštaláciu aplikácie:
https://zoom.us/support/download.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 112 ods 6 ZVO.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude
uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiceProcurement Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk. Registrácia do portálu
https://unsk.e-obstaranie.sk. je základom a povinnosťou záujemcu/uchádzača pre možnosť využívania všetkých
nástrojov a služieb, ktoré portál ponúka a využíva pri elektronickom predkladaní ponúk a elektronickej komunikácii
medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom. Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych
subjektov na portál IS AP UNSK Manuál_Registrácia hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky
účasti; predložil neplatné doklady; poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak že
nezodpovedajú skutočnosti; pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; ak nastal konflikt záujmov podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami; ak na základe dôveryhodných informácii má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak táto podmienka bola uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk; pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikovala protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky; nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote; nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením v určenej lehote; nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021