DODANIE DEZINFEKČNÝCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
134.196,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Martinková
Telefón: +421 220295475
Email: martinkova.monika@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Hlavná adresa(URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 8 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
DODANIE DEZINFEKČNÝCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ
Referenčné číslo: 20751-S5500/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
39330000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie: dezinfekčnej brány, zariadenia na výrobu a prevádzku suchej hmly, ktoré musí byť vybavené technológiou a aj samotnou dezinfekciou a germicídnej jednotky sterilizácie, t. j. modul sterilizície vzduchu UV-C žiarením určeným na sterilizáciu vzduchu nasávaného do vozidla. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
134 196,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dezinfekčná brána
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39811200-2
33191000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., depo Košice, Pri Bitúnku 2, Košice, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie dvoch (2) kusov dezinfekčnej brány. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 453,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313011ATQ2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: bezpečná prevádzky a využitie prostriedkov osobnej železničnej dopravy.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zariadenie na výrobu suchej hmly
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39811200-2
33191000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., depo Košice, Pri Bitúnku 2, Košice, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie 4 kusov zariadení na výrobu suchej hmly, vybavených technológiou aj samotnou dezinfekciou pre vysoko účinný dezinfekčný prostriedok na báze peroxidu vodíka s pridaním koloidného striebra, ktoré zabraňuje obnove rastu mikroorganizmov, BEZPEČNE likvidovať až 99,9999% vírusov, baktérií a plesní, vrátane COVID-19, H1N1, Rhinovirus, E.Coli, Salmonela a ďalšie. ližšie uvedené v súťažných podkladoch Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
91 187,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313011ATQ2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: bezpečná prevádzky a využitie prostriedkov osobnej železničnej dopravy.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Germicídna jednotka sterilizácie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39811200-2
33191000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., depo Košice, Pri Bitúnku 2, Košice, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie štyroch (4) kusov germicídnej jednotky sterilizácie s modulom sterilizácie vzduchu UV-C žiarením určený na sterilizáciu vzduchu nasávaného do vozidla z vonkajšieho prostredia, pre zníženie rizika prenosu nákazy z exteriéru do interiéru vozidla. Požaduje sa, aby zmenou mechaniky bolo možné modul prispôsobiť požadovanému typu, parametrom vozidla a konkrétneho vzduchového okruhu. Súčasťou modulu musia byť aj ovládacie, kontrolné a bezpečnostné prvky inštalácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 556,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313011ATQ2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: bezpečná prevádzky a využitie prostriedkov osobnej železničnej dopravy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania (ďalej len "VO") sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
Ich splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f), ods. 4 a /alebo ods. 5 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.1 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.2 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len "SP") Oddiel A.2 Podmienky účasti.
III.1.1.3 V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ žiada, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.4 V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov a požaduje jeho predloženie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 11:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač (oprávnená/splnomocnená osoba), ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie uvedené v SP Oddiel A.1 bod 23. Otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Obstarávateľ postupuje podľa § 112 prvá veta ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.2) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú dostupné v mieste zverejnenia SP.
VI.3.3) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0.
VI.3.4) Doručovanie podaní, v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED) . Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia SP alebo čestným prehlásením. Bližšie informácie sú uvedené v SP Oddiel A.2.
VI.3.6) Ak uchádzač použije JED alebo čestné prehlásenie, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.7 Záujemca predkladá ponuku elektronicky v IS EVO. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. Obstarávateľ upriamuje pozornosť záujemcov, že pri registrácii nového subjektu v systéme EVO je potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia ponuky.
VI.3.8 Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zmluvou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
VI.3.9 Predmetné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2021