Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
100.245,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ema Paulovičová, PhDr. Patrícia Blažeková
Telefón: +421 290109616 / 290109670
Email: patricia.blazekova@rec.uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky
Hlavná adresa(URL): http://www.uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Referenčné číslo: OCOZ RUK 2163/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
31000000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
100 245,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31000000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita Komenskeho v Bratislave, jej jednotlive fakulty, samostatne hospodariace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
45 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doplnenie informácie k bodu II.2.13):
Ide o projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované ( zmluvy o NFP už podpísané, resp. pre ďalšie zmluvy o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť ).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vodoinštalačný, kurenársky a sanitárny materiál
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39715100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita Komenskeho v Bratislave, jej jednotlive fakulty, samostatne hospodariace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávanie vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doplnenie informácie k bodu II.2.13):
Ide o projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované ( zmluvy o NFP už podpísané, resp. pre ďalšie zmluvy o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť ).
Časť: 3
II.2.1) Názov
Maliarsky materiál
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44800000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita Komenskeho v Bratislave, jej jednotlive fakulty, samostatne hospodariace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávanie maliarského materiálu, nástrojov a náradia, dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
8 897,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doplnenie informácie k bodu II.2.13):
Ide o projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované ( zmluvy o NFP už podpísané, resp. pre ďalšie zmluvy o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť ).
Časť: 4
II.2.1) Názov
Stavebný materiál
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44000000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita Komenskeho v Bratislave, jej jednotlive fakulty, samostatne hospodariace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávanie rôzneho stavebného materálu ako je ivelačná hmota, obrubníky, asfaltovej zmesy, spojovacých materiálov , PVC kritiny a iného stavebného materiálu súvisiaceho so stavbou, dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
16 348,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doplnenie informácie k bodu II.2.13):
Ide o projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované ( zmluvy o NFP už podpísané, resp. pre ďalšie zmluvy o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť ).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a preukáže ich podľa § 32 ods. 2, 4, 5 zákona (predloženie dokladov) alebo podľa § 152 zákona (Zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov) v súlade s ustanoveniami zákona k osobnému postaveniu.
Doklad o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov sa nevyžaduje (uchádzač nebude vylúčený, ak ho nepredloží) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.uvo.gov.sk.
V tomto prípade si osobné postavenie overí verejný obstarávateľ.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní -
osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
(oprávnenie dodávať tovar) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona týmto oznamuje, že aktuálne nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.

Uchádzač musí predložiť všetky požadované doklady a dokumenty podľa ods. III.1) , ktoré budú čitateľné, úplné, aktuálne, platné, pravdivé a budú zodpovedať požadovanej štruktúre. Lehoty uvedené v požiadavkách na splnenie
podmienok účasti sa počítajú k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk, pokiaľ v konkrétnom prípade nie je
uvedené inak. Doklady alebo dokumenty musia byť predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ v
konkrétnom prípade nie je uvedené inak.
Doklady a dokumenty, preukazujúce splnenie podmienok účasti sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí
pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.
V súlade s § 39 zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom, vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj ďalšie informácie podľa § 114 zákona.

Požadované doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré uchádzač preukázal v súlade s § 39 zákona
vyplneným JED-om alebo v súlade s § 114 zákona čestným vyhlásením, predloží uchádzač v súlade so zákonom.
Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného
obstarávania.

Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti postupovať podľa § 40 zákona.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Dynamický nákupný systém bude zriadený v zmysle § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z .z o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zvení neskorších predpisov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/.
Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja JOSEPHINE je potrebná
registrácia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.07.2021