Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov

  Zadávateľ:
Obec Zemplínske Hámre
  Predpokladaná hodnota:
287.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zemplínske Hámre
IČO: 00323853
Hlavná 152/183, 06777 Zemplínske Hámre
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Kepič, PhD.
Telefón: +421 577581790
Fax: +421 577581790
Email: zemplinskehamre@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5637
Hlavná adresa(URL): www.zemplinskehamre.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov
II.1.2) Hlavný kód CPV
34138000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný turistický vláčik, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy (rušeň) a dvoch vozňov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
287 333,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34223300-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Zemplínske Hámre
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup novej a nerepasovanej súpravy cestného turistického vláčika pozostávajúceho z rušňa a dvoch vozňov vyrobených na mieru (tovar), ktoré budú využívané na asfaltových úzkokoľajkách vo výškovom teréne v rámci projektu Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina -Vihorlat, pre projekt: Karpatské koľajky po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch s kódom PLSK.01.01.00-18-0168/17-00 financovaný z programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Predmet verejného obstarávania pozostáva z:
dodania tovaru súprava cestného turistického vláčika (rušeň) a dvoch vozňov
doprava na miesto prevádzky v cene tovaru
typové schválenie tovaru na prevádzku po pozemných komunikáciách
záručného servisu po dobu 60 mesiacov
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Technická špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
287 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly nepripustí výdavky spojené s realizáciou projektu do
financovania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Interreg PLSK.01.01.00-18-0168/17-00
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f)., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.
Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nepredloží doklady podľa §32 ods. 2 písm. e) a f) zákona, verejný
obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle §32 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z..
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť dokladmi :
Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona : zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Podľa §34 ods. 1 písm. m) zákona : ak ide o tovar, ktorý sa má dodať : 1). vzorkami, opismi alebo fotografiami,
ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2). certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže minimálne 1 dodávkou s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia (dodanie cestného turistického vláčika) za minimálne predchádzajúcich 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za účelom overenia pravdivosti požadovaných informácií odporúčame uchádzačom predložiť aj iné doklady (napr. zmluvu o plnení, odovzdávací protokol, účtovné doklady, resp. v prípade jednoznačného preukázania náležitostí na obsah dokladu ich kombináciu).
Uchádzač predloží opis technických parametrov, resp. prospektový materiál, z obsahu ktorého bude zreteľne a jasne možné identifikovať, že uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre a požiadavky tak, ako sú uvedené v SP - Technická špecifikácia predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.08.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.08.2021 13:00
Miesto: Obec Zemplínske Hámre, zasadačka OcÚ
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie požiadavky na osoby, oprávnené sa zúčastniť na otváraní ponúk, sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170 ZVO, ktoré sa doručujú listinne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa.
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi v zmysle ZVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov.
ELENA je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. ELENA je webová aplikácia, nachádzajúca sa na doméne https://www.e-lena.sk/.
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA.
Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému. Systém zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia správy do schránky užívateľa systému v reálnom čase.
Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme ELENA v súlade s funkcionalitou systému.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo MÁM ZÁUJEM. V tomto prípade bude hospodársky subjekt automaticky zaradený do zoznamu záujemcov pre konkrétnu zákazku. Potvrdenie o zaradení do zoznamu záujemcov bude záujemcovi zaslané prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ELENA.
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií k verejnému obstarávaniu: https://e-lena.sk.
V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému ELENA kde budú všetky informácie k dispozícii. SP a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/profil/00323853#orders, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA.
V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v SP môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na výmenu informácií všeobecného charakteru napr. potvrdenie funkčnosti systému, overenie doručenia a pod.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.07.2021